فایل word بررسی دریافت خسارت در دعوای واهی

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تامین در دعوی واهی یا دعوی بی اساس میباشد و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده میتواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارایه دلایل و مدارک محکمه پسند به دادگاه از وی تقاضای تامین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقنن، در نوع و مدت تامین تنها درخصوص

فایل word کارایی و بازده به مقیاس شرکتهای تولید رزین ایران براساس تحلیل پوششی داده شبکه ای بصورت چند هدفه

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تامین در دعوی واهی یا دعوی بی اساس میباشد و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده میتواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارایه دلایل و مدارک محکمه پسند به دادگاه از وی تقاضای تامین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقنن، در نوع و مدت تامین تنها درخصوص

فایل word آموزش و پرورش و مقابله با آسیب های رسانه های نوین

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تامین در دعوی واهی یا دعوی بی اساس میباشد و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده میتواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارایه دلایل و مدارک محکمه پسند به دادگاه از وی تقاضای تامین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقنن، در نوع و مدت تامین تنها درخصوص