فایل word مقایسه سازگاری زناشویی در میان کارکنان مرد دارای کار اقماری و کارکنان روزکار (مطالعه موردی شرکتهای نفتی)

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :21چکیده مقاله: زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می آید. به طوری که رمز موفقیتافراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. رشد روز افزون رقابت های تجاری بین-المللی و جهانی شدن، موجب محو شدن مرزهای بین دو حوزه کار و خانواده شده است. هرچند انتظار می رود که افرادبتوانند بین زندگی کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کنند، ولی حضور همزمان آنها را در دو حیطه کار و خانواده به بروزنوعی از تعارض

فایل word الگوی شخصیت سالم از دیدگاه محمد اقبال لاهوری: انسان خودی

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :21چکیده مقاله: زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می آید. به طوری که رمز موفقیتافراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. رشد روز افزون رقابت های تجاری بین-المللی و جهانی شدن، موجب محو شدن مرزهای بین دو حوزه کار و خانواده شده است. هرچند انتظار می رود که افرادبتوانند بین زندگی کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کنند، ولی حضور همزمان آنها را در دو حیطه کار و خانواده به بروزنوعی از تعارض

فایل word تأثیر خسارت های متناوب برخواص مکانیکی سازه ی فولادی

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :21چکیده مقاله: زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می آید. به طوری که رمز موفقیتافراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. رشد روز افزون رقابت های تجاری بین-المللی و جهانی شدن، موجب محو شدن مرزهای بین دو حوزه کار و خانواده شده است. هرچند انتظار می رود که افرادبتوانند بین زندگی کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کنند، ولی حضور همزمان آنها را در دو حیطه کار و خانواده به بروزنوعی از تعارض