فایل word حذف اثر تاری ناشی از حرکت در تصاویر

س یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابراتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: یکی از انواع خرابیهای رایج در تصویر، تاری است. رفع تاری تصویر یکی از بزرگترین و شایعترین مسایل در حوزهی پردازش تصویر است. در این مقاله روش مناسبی برای حذف تاری کور ناشی از حرکت در تصویر ارایه میدهیم که در آن علاوه بر بازیابی تصویر اصلی به بازیابی هسته تار که مجهول میباشد میپردازیم. هسته تار تابعی است که میزان و نوع تار شدن ناشی ازتصویربرداری از منبع نقطهای نور را شرح میدهد. روش پیشنهادی شامل دو فاز تخمین هسته تار نهایی و تخمین تصویر نهفته نهایی است. در ف

فایل word بررسی شیوه های کنترل اجتماعی نوجوانان

س یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابراتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: یکی از انواع خرابیهای رایج در تصویر، تاری است. رفع تاری تصویر یکی از بزرگترین و شایعترین مسایل در حوزهی پردازش تصویر است. در این مقاله روش مناسبی برای حذف تاری کور ناشی از حرکت در تصویر ارایه میدهیم که در آن علاوه بر بازیابی تصویر اصلی به بازیابی هسته تار که مجهول میباشد میپردازیم. هسته تار تابعی است که میزان و نوع تار شدن ناشی ازتصویربرداری از منبع نقطهای نور را شرح میدهد. روش پیشنهادی شامل دو فاز تخمین هسته تار نهایی و تخمین تصویر نهفته نهایی است. در ف

فایل word چگونگی آگاهی والدین کودکان مبتلا به سندروم داون از وجود اختلال فرزندشان

س یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابراتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: یکی از انواع خرابیهای رایج در تصویر، تاری است. رفع تاری تصویر یکی از بزرگترین و شایعترین مسایل در حوزهی پردازش تصویر است. در این مقاله روش مناسبی برای حذف تاری کور ناشی از حرکت در تصویر ارایه میدهیم که در آن علاوه بر بازیابی تصویر اصلی به بازیابی هسته تار که مجهول میباشد میپردازیم. هسته تار تابعی است که میزان و نوع تار شدن ناشی ازتصویربرداری از منبع نقطهای نور را شرح میدهد. روش پیشنهادی شامل دو فاز تخمین هسته تار نهایی و تخمین تصویر نهفته نهایی است. در ف