فایل word بررسی جایگاه طلاق در حقوق ایران و فقه حنفی

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :21چکیده مقاله: بحث طلاق در زمره ی غم انگیز ترین پدیده های اجتماعی است. زیرا تعادل انسانها را ناپایدار می سازد. اهمیت بحث طلاق و آثار آن از نظر حقوقی کمتر از امر ازدواج نبوده و نیست، طلاق از دیرباز در ادیان و قوانین ملل مختلف با شرایطی پذیرفتهشده است در یونان و روم باستان نیز طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر هر وقت مرد بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و زن نیز می تواند در موارد خاصی از دادگاهتقاضای طلاق نماید

فایل word مدل یابی روابط رهبری معنوی, توانمندسازی روانشناختی, فضای اخلاقی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :21چکیده مقاله: بحث طلاق در زمره ی غم انگیز ترین پدیده های اجتماعی است. زیرا تعادل انسانها را ناپایدار می سازد. اهمیت بحث طلاق و آثار آن از نظر حقوقی کمتر از امر ازدواج نبوده و نیست، طلاق از دیرباز در ادیان و قوانین ملل مختلف با شرایطی پذیرفتهشده است در یونان و روم باستان نیز طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر هر وقت مرد بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و زن نیز می تواند در موارد خاصی از دادگاهتقاضای طلاق نماید

فایل word بررسی تاثیر آموزش بازی های توجهی بر ناتوانی در خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن شهر اصفهان

س یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :21چکیده مقاله: بحث طلاق در زمره ی غم انگیز ترین پدیده های اجتماعی است. زیرا تعادل انسانها را ناپایدار می سازد. اهمیت بحث طلاق و آثار آن از نظر حقوقی کمتر از امر ازدواج نبوده و نیست، طلاق از دیرباز در ادیان و قوانین ملل مختلف با شرایطی پذیرفتهشده است در یونان و روم باستان نیز طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر هر وقت مرد بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و زن نیز می تواند در موارد خاصی از دادگاهتقاضای طلاق نماید