فایل word بهینه سازی زنجیره تامین انرژی زیستی با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی : مطالعه موردی ایران

یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)تعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه با افزایش گرم شدن زمین و مشکلات زیست محیطی توجه به منابع جایگزین سوختی افزایش یافتهاست. انرژی زیستی یکی از منابع تجدید پذیر انرژی با ذخایر عظیم در ایران است. در میان زیست توده ها، چمن ترکه به عنوان گیاه مقاوم که میتواند در اکثر زمین ها تولید شود، معرفی شدهاست. از طرفی امروزه ایجاد شغل به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی میشود. از این رو در این تحقیق یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارایه شده است که اثرات اجتماعی و اشتغال زایی را در کنار ک

فایل word تقویت خوشه بندی FCM با استفاده از اتوماتای یادگیر برای آستانه سازی تصاویر

یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)تعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه با افزایش گرم شدن زمین و مشکلات زیست محیطی توجه به منابع جایگزین سوختی افزایش یافتهاست. انرژی زیستی یکی از منابع تجدید پذیر انرژی با ذخایر عظیم در ایران است. در میان زیست توده ها، چمن ترکه به عنوان گیاه مقاوم که میتواند در اکثر زمین ها تولید شود، معرفی شدهاست. از طرفی امروزه ایجاد شغل به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی میشود. از این رو در این تحقیق یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارایه شده است که اثرات اجتماعی و اشتغال زایی را در کنار ک

فایل word بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری

یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)تعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه با افزایش گرم شدن زمین و مشکلات زیست محیطی توجه به منابع جایگزین سوختی افزایش یافتهاست. انرژی زیستی یکی از منابع تجدید پذیر انرژی با ذخایر عظیم در ایران است. در میان زیست توده ها، چمن ترکه به عنوان گیاه مقاوم که میتواند در اکثر زمین ها تولید شود، معرفی شدهاست. از طرفی امروزه ایجاد شغل به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی میشود. از این رو در این تحقیق یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارایه شده است که اثرات اجتماعی و اشتغال زایی را در کنار ک