فایل word آثار گزارش اصلاحی در حقوق ایران

س یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :22چکیده مقاله: گزارش اصلاحی، تصمیمی قضایی است که پس از سازش و بر مبنای سازش نامه دادرس دادگاه، بعنوان نهاد ثالث و با ماهیتیمتفاوت از حکم و قرار ، از آثار و اجرای احکام دادگستری برخوردار می باشد. پس از حصول سازش می باشد که دادرسدادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی می نماید. برخی با این استدلال کهگزارش اصلاحی به منزله ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی دانند. این مسیله ناشی از آن است که در شناخت ماهیتگزارش اصلاحی بعضا دچار اختلاف

فایل word تاثیر گروه های مرجع در شبکه های اجتماعی بر امنیت

س یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :22چکیده مقاله: گزارش اصلاحی، تصمیمی قضایی است که پس از سازش و بر مبنای سازش نامه دادرس دادگاه، بعنوان نهاد ثالث و با ماهیتیمتفاوت از حکم و قرار ، از آثار و اجرای احکام دادگستری برخوردار می باشد. پس از حصول سازش می باشد که دادرسدادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی می نماید. برخی با این استدلال کهگزارش اصلاحی به منزله ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی دانند. این مسیله ناشی از آن است که در شناخت ماهیتگزارش اصلاحی بعضا دچار اختلاف

فایل word اثربخشی ذهن آگاهی در عزتنفس و شادکامی دختران دبیرستانی

س یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعيتعداد صفحات :22چکیده مقاله: گزارش اصلاحی، تصمیمی قضایی است که پس از سازش و بر مبنای سازش نامه دادرس دادگاه، بعنوان نهاد ثالث و با ماهیتیمتفاوت از حکم و قرار ، از آثار و اجرای احکام دادگستری برخوردار می باشد. پس از حصول سازش می باشد که دادرسدادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی می نماید. برخی با این استدلال کهگزارش اصلاحی به منزله ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی دانند. این مسیله ناشی از آن است که در شناخت ماهیتگزارش اصلاحی بعضا دچار اختلاف