فایل word بررسی چالش های موجود در روش های تطبیق اثرانگشت

س یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: در سال های اخیر، اثرانگشت به دلیل خواص انحصاری، نظیر سادگی در دریافت پایداری و امنیت کانون توجه پژوهشگران علم بیومتریک بوده است. قسمت بازشناسی الگو و ساخت بردار ویژگی از قسمت های زمان بر در این فرایند می باشد و همچنین تطبیق اثرانگشت یکی از قسمت های اصلی می باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد چکیده ای از بهترین روش های پیش بینی خطا از معتبر ترین مقالات ارایه شده را بیان کنیم تا ره آسایی ساده به قصد شناساندن مختصات راه و روش های حوزه پیش گفته شده باشد.

فایل word بررسی آموزش مجازی و مقایسه با آموزش سنتی

س یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: در سال های اخیر، اثرانگشت به دلیل خواص انحصاری، نظیر سادگی در دریافت پایداری و امنیت کانون توجه پژوهشگران علم بیومتریک بوده است. قسمت بازشناسی الگو و ساخت بردار ویژگی از قسمت های زمان بر در این فرایند می باشد و همچنین تطبیق اثرانگشت یکی از قسمت های اصلی می باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد چکیده ای از بهترین روش های پیش بینی خطا از معتبر ترین مقالات ارایه شده را بیان کنیم تا ره آسایی ساده به قصد شناساندن مختصات راه و روش های حوزه پیش گفته شده باشد.

فایل word پیش نیاز های اساسی کارکرد برنامه ریزی , در مدیریت کلاس های چندپایه

س یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: در سال های اخیر، اثرانگشت به دلیل خواص انحصاری، نظیر سادگی در دریافت پایداری و امنیت کانون توجه پژوهشگران علم بیومتریک بوده است. قسمت بازشناسی الگو و ساخت بردار ویژگی از قسمت های زمان بر در این فرایند می باشد و همچنین تطبیق اثرانگشت یکی از قسمت های اصلی می باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد چکیده ای از بهترین روش های پیش بینی خطا از معتبر ترین مقالات ارایه شده را بیان کنیم تا ره آسایی ساده به قصد شناساندن مختصات راه و روش های حوزه پیش گفته شده باشد.