open

فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)تعداد صفحات :13چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور مطرح است. ارایه تحلیل از بهبود یا وخامت درجهمقاومت اقتصادی وابسته به ارایه شاخص های صریحی است که بتوانند درمجموع میزان مقاوم بودن یا آسیب پذیری یک اقتصادملی را روایت نمایند. به منظورایجاد تفکری سیستمی و مدون برای تعیین میزان مقاومت اقتصادی این پژوهش در نظر دارد که باکمک مدلسازی شبکه های بیزین، سنجش و تخمین مقاومت اقتصادی را متناسب با آرمان ها و ساز و کار ا

فایل word استخراج قوانين مکرر در داده هاي جرياني با استفاده از يادگيري تقويتي

س یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابراتتعداد صفحات :12چکیده مقاله: مدیریت دادههای خام و تبدیل دادههای خارجی و داخلی سازمان به اطلاعات و دانش با استفاده از تکنیک بسیار مورد های گوناگون , اهمیت می از تکنیک .باشد های معروف در این زمینه دادهکاوی - است، که میتواند بر روی بانکهای اطلاعاتی و دادههای جریانی انجام شود و دانش مورد نیاز را بدست آورد. دادههای جریانی یکی از پدیدههای نو ظهور در دنیای اطلاعات و دادهکاوی میباشند کهدنبالهای از نمونههای xn,...,x1 است، که باید به ترتیب مورد دسترسی قرار گرفته و می