فایل word معاد و قیامت در کتاب قرآن و کتاب مقدس

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :25چکیده مقاله: مرگ از آغاز خلقت بشر، همواره برای انسان ها به مثابه یک معما مطرح بوده و از همان ابتدا، نوعی اقتدا به زندگی پس از مرگ وجود داشته است. در نگرش کلی به این اعتقادات، نقطه اشتراک خاصی در میان آنها مشاهده می گردد، مبنی بر اینکه انسان با مرگ نابود نمی شود بلکه جوهری لطیف – فاقد جرم، حجم و شکل از او باقی می ماند که عموما از آن به روح تعبیر می شود، گرچه در توجیه چگونگی بقای روح، اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر، با تمرکز بر ادیان الهی یهود و اسلام در کاوش این بن مایه اعتقاد

فایل word الگوها مدل ها و رویکردهای مدیریت دانش, سازمان یادگیرنده

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :25چکیده مقاله: مرگ از آغاز خلقت بشر، همواره برای انسان ها به مثابه یک معما مطرح بوده و از همان ابتدا، نوعی اقتدا به زندگی پس از مرگ وجود داشته است. در نگرش کلی به این اعتقادات، نقطه اشتراک خاصی در میان آنها مشاهده می گردد، مبنی بر اینکه انسان با مرگ نابود نمی شود بلکه جوهری لطیف – فاقد جرم، حجم و شکل از او باقی می ماند که عموما از آن به روح تعبیر می شود، گرچه در توجیه چگونگی بقای روح، اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر، با تمرکز بر ادیان الهی یهود و اسلام در کاوش این بن مایه اعتقاد

فایل word بررسی رابطه چشم انداز زمان گذشته مثبت و گذشته منفی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تهران

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :25چکیده مقاله: مرگ از آغاز خلقت بشر، همواره برای انسان ها به مثابه یک معما مطرح بوده و از همان ابتدا، نوعی اقتدا به زندگی پس از مرگ وجود داشته است. در نگرش کلی به این اعتقادات، نقطه اشتراک خاصی در میان آنها مشاهده می گردد، مبنی بر اینکه انسان با مرگ نابود نمی شود بلکه جوهری لطیف – فاقد جرم، حجم و شکل از او باقی می ماند که عموما از آن به روح تعبیر می شود، گرچه در توجیه چگونگی بقای روح، اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر، با تمرکز بر ادیان الهی یهود و اسلام در کاوش این بن مایه اعتقاد