فایل word نقش ازدواج موقت در پیشگیری از جرایم جنسی

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :22چکیده مقاله: تردیدی نیست که هر روز در کشور ما هزاران فسادجنسی در صورتهای مختلف صورت می گیرد و شاهد سختتر شدن ازدواج دایم می باشیم ، مساعد نبودن شرایط روحی وروانی و یا زمانی ومکانی و حتی جسمی بسیاری از زنان ومردان برای ازدواج دایم وتشکیل خانواده ازعوامل انکارناپذیرضرورت ازدواج موقت است که با وجود شرایط شرعی و قانونی آن ، قابلیت اعمال را خواهد داشت . این نوع از ازدواج از جمله قوانین درخشان احکام اسلام به شمار می آید و مشروعیتش به وسیله کتاب،سنت متواتر و اجماع مسلمانان ثبت گ

فایل word تاثیر رویکرد واقعیتدرمانی گروهی بر عزتنفس نوجوانان بدسرپرست

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :22چکیده مقاله: تردیدی نیست که هر روز در کشور ما هزاران فسادجنسی در صورتهای مختلف صورت می گیرد و شاهد سختتر شدن ازدواج دایم می باشیم ، مساعد نبودن شرایط روحی وروانی و یا زمانی ومکانی و حتی جسمی بسیاری از زنان ومردان برای ازدواج دایم وتشکیل خانواده ازعوامل انکارناپذیرضرورت ازدواج موقت است که با وجود شرایط شرعی و قانونی آن ، قابلیت اعمال را خواهد داشت . این نوع از ازدواج از جمله قوانین درخشان احکام اسلام به شمار می آید و مشروعیتش به وسیله کتاب،سنت متواتر و اجماع مسلمانان ثبت گ

فایل word رابطه اعتیادپذیری و تنظیم هیجان در دانشجویان

س یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلاميتعداد صفحات :22چکیده مقاله: تردیدی نیست که هر روز در کشور ما هزاران فسادجنسی در صورتهای مختلف صورت می گیرد و شاهد سختتر شدن ازدواج دایم می باشیم ، مساعد نبودن شرایط روحی وروانی و یا زمانی ومکانی و حتی جسمی بسیاری از زنان ومردان برای ازدواج دایم وتشکیل خانواده ازعوامل انکارناپذیرضرورت ازدواج موقت است که با وجود شرایط شرعی و قانونی آن ، قابلیت اعمال را خواهد داشت . این نوع از ازدواج از جمله قوانین درخشان احکام اسلام به شمار می آید و مشروعیتش به وسیله کتاب،سنت متواتر و اجماع مسلمانان ثبت گ