فایل word اثر محلول پاشی هیومیک اسید و دور آبیاری بر شاخص برداشت, وزن هزاردانه و درصد پروتیین ذرت

س یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد ذرت در سال زراعی 1394-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر واقع در بمپور به صورت کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمار اول A شامل دوره آبی کمبود آب بود که شامل : (تیمار شاهد عدم تنش کمبود آب 14روز =a3 و 12 روز =a2 و a1=8 تیمار دوم B هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل B1 شاهد (0) ، B2 (36 میلی گرم در لیتر)، B3 (54 گرم در لی

فایل word وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

س یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد ذرت در سال زراعی 1394-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر واقع در بمپور به صورت کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمار اول A شامل دوره آبی کمبود آب بود که شامل : (تیمار شاهد عدم تنش کمبود آب 14روز =a3 و 12 روز =a2 و a1=8 تیمار دوم B هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل B1 شاهد (0) ، B2 (36 میلی گرم در لیتر)، B3 (54 گرم در لی

فایل word پاورپوینت (اسلاید) بیوفیلم

س یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد ذرت در سال زراعی 1394-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر واقع در بمپور به صورت کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمار اول A شامل دوره آبی کمبود آب بود که شامل : (تیمار شاهد عدم تنش کمبود آب 14روز =a3 و 12 روز =a2 و a1=8 تیمار دوم B هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل B1 شاهد (0) ، B2 (36 میلی گرم در لیتر)، B3 (54 گرم در لی