فایل word رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با کاهش میزان اضطراب امتحان

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :17چکیده مقاله: اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود.اضطراب امتحان نوعی از اضطراب است که می تواند با نشانگان جسمی شناختی و رفتاری همراه باشد. اضطراب به میزانخفیف سبب افزایش یادگیری شود، در صورتی که اضطراب از نوع شدید بسیار مجرب بوده و مانع پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می گردد.هدف این تحقیق بررسی رابطه راهبردهای شناختی وفراشناختی با کاهش اضطراب امتحان به روش مرور متون مربوط بهرابطه ا

فایل word پاورپوینت (اسلاید) ریسک های اشخاص

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :17چکیده مقاله: اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود.اضطراب امتحان نوعی از اضطراب است که می تواند با نشانگان جسمی شناختی و رفتاری همراه باشد. اضطراب به میزانخفیف سبب افزایش یادگیری شود، در صورتی که اضطراب از نوع شدید بسیار مجرب بوده و مانع پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می گردد.هدف این تحقیق بررسی رابطه راهبردهای شناختی وفراشناختی با کاهش اضطراب امتحان به روش مرور متون مربوط بهرابطه ا

فایل word بررسی نقوش و تصاویر داستانی روی سفالینه ها

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :17چکیده مقاله: اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود.اضطراب امتحان نوعی از اضطراب است که می تواند با نشانگان جسمی شناختی و رفتاری همراه باشد. اضطراب به میزانخفیف سبب افزایش یادگیری شود، در صورتی که اضطراب از نوع شدید بسیار مجرب بوده و مانع پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می گردد.هدف این تحقیق بررسی رابطه راهبردهای شناختی وفراشناختی با کاهش اضطراب امتحان به روش مرور متون مربوط بهرابطه ا