فایل word اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر طول عمر زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر طول عمر زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به استفاده بی رویه از آفت کش ها و سموم شیمیایی, مقاومت آفات به سموم یکی از مسایل مهم است که باعث استفاده از روش های جایگزین منجمله کنترل بیولوژیک در مزارع شده است که این روش علاوه بر جلوگیری از مقاوت آفات, باعث بهبود مسایل زیست محیطی نیز می شود. زنبور Habrobracon hebetor یک پارازیتویید چندمیزبانه و خارجی - اجتماعی است که می تواند لارو برخی از گونه های راسته بالپولکداران را پارازیته کند. تاکنون اثر دما, رطوبت نسبی, تغذیه حشرات کامل, گونه های میزبان, انداره میزبان, و همچنین تراکم میزبان روی زیست شناسی و بومشناسی زنبور انگل واره H. hebetor بررسی شده است. در این تحقیق سعی شده که اثر تغذیه زنبور بالغ از رژیم های غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر طول عمر زنبور مورد مطالعه قرار گیرد. این آزمایش در هفت تیمار و با چهار تکرار انجام شد. رژیم های غذایی مورد استفاده در تیمارها شامل آب, عسل, ویتامین ث و گرده های کلزا, سیب, هلو, بادام, خرما و زنبور عسل بود. با توجه به نتایج تجزیه واریانس به دست آمده مقدار طول عمر زنبور در رژیم های غذایی متفاوت اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین مقدار طول عمر مربوط به رژیم غذایی حاوی گرده هلو و کمترین مقدار مربوط به رژیم غذایی حاوی گرده کلزا بود. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق رژیم غذایی حاوی گرده نقش مهمی در افزایش طول عمر زنبور پارازیتویید H. hebetor دارد.

لینک کمکی