فایل word تاثیر یک نوع روانکار نانویی بر عملکرد موتور تراکتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر یک نوع روانکار نانویی بر عملکرد موتور تراکتور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به منظور حصول به روانکار با خصوصیات مطلوب و مناسب برای هر کاربرد مشخص, امروزه انواع افزودنی ها با عملکردهای مختلف, به روغن پایه افزوده می شوند . افزودن نانو ذرات به روانکار های پایه باعث بهبود خواص ضد اصطکاکی و ضد سای شی می شود . در این پژوهش تاثیر یک نانوروانکار نسبت به روغن موتور پایه, در صفات گشتاور, توان, مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه بر روی موتور تراکتور رومانی یونیور سال 650 با استفاده از سکوی تست مورد بررسی قرار گرفت. نانو روانکار با ترکیب افزاینده نانوویت و روغن پایه در دو سطح ترکیب اولیه ن انو و ترکیب نهایی نانو تولید شد. آزمون های توان و مصرف سوخت بر روی هر سه روغن انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو روانکار در ترکیب اولیه و ترکیب نهایی به ترتیب باعث 9/4 و 7/7درصد افزایش گشتاور ؛ 9 و 7/2 درصد افزایش توان نسبت به روغن پایه شده و مصرف سوخت ویژه را 9/6 و 8/9 درصد نسبت به روغن پایه کاهش داده است.

لینک کمکی