فایل word تهیه نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان با رویکرد کاهش ضایعات فرآورده های دریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهیه نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان با رویکرد کاهش ضایعات فرآورده های دریایی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

عرضه ی محصولات دریایی عمدتا به شکل بدون پوست میباشد و پوست آنها جز ضایعات کارخانجات فرآورده های دریایی است درحالیکه از منابع اصلی استخراج کیتوزان با توجیه اقتصادی بشمار می آیند. هدف پژوهش حاضر تهیه نانو ذرات کیتوزان استخراج شده از ضایعات فرآورده دریایی است, بدین منظور ترکیب درصدهای مختلف نمک سدیم تری پلی فسفات 0/5, 1%, وزنی / حجمی با کیتوزان تهیه و خصوصیات آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد نمک شاخص های توزیع اندازه ذرات و پتانسیل زتا به ترتیب به صورت معنی داری افزایش 664 متر و کاهش 30/2 میلی ولت یافته اند و همچنین کیتوزان ترکیبی موثر بر مهارکنندگی هر دو نوع باکتری گرم مثبت و منفی بوده است. در میان ریزسازواره های موجود با تفاوت معنی داری اشترشیا کلی و سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب حساسترین 1/9 میکروگرم بر میلی لیتر و مقاوم ترین میکروگرم بر میلی لیترباکتری در مقابل نمونه ها به حساب آمده اند.

لینک کمکی