فایل word اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر سبک فرزندپروری و راهبردهای حل تعارض بین والد و نوجوان دارای یک والد معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر سبک فرزندپروری و راهبردهای حل تعارض بین والد و نوجوان دارای یک والد معتاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر سبک فرزند پروری و راهبردهای حل تعارضبین والد و نوجوان دارای یک والد معتاد انجام شد. در پژوهش کاربردی حاضر تعداد 30 نفر از والدین مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهری بردسکن, که حداقل یکی از والدین در یک خانواده مبتلا به اعتیاد بوده اند, به روش نمونهگیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره ی آزمایش و کنترل قرار گرفته ودر مطالعه شرکت داده شدند. ابزار پژوهش شامل: مقیاس راهبردهای تعارض (اشتراس) و مقیاس مهارتهای فرزند پروری(Baumrind) بود. نتایج بدست آمده از طریق تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش شیوه های فرزند پروری بر سبک فرزند پروری و بر راهبردهای حل تعارض بین والد و نوجوان دارای یک والد معتاد در سطح 0/01 معنادار است, ,نتایج یافته ها نشانمی دهد که آموزش شیوه های فرزند پروری برافزایش پیروی والدین از سبک فرزندپروری مقتدرانه و راهبردهای حل تعارضاز طریق استدلال منطقی, بین والد و نوجوان دارای یک والد معتاد تاثیر دارد.

لینک کمکی