فایل word اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در کاهش اضطراب, استرس و افسردگی زنان باردار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در کاهش اضطراب, استرس و افسردگی زنان باردار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت استرس, بر استرس, اضطراب و افسردگی زنان بود, که به صورتمطالعه موردی انجام گرفته است. روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری شامل زنان باردار شهرستان اسلام آبادغرببود که به مرکز بهداشت این شهرستان مراجعه نموده اند.پس از پخش پرسشنامه DASS-21 میان افراد جامعه, تعدادی از آنها که دارای ملاک های ورود و خروج و حد نصاب نمره پرسشنامه بودند, انتخاب شدند. از میان این افراد به شیوهنمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جهت سنجشنرمال بودن داده های مورد استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از تحلیلکوواریانس استفاده شد. در مجموع, نتایج به دست آمده نشان داد که اثر بخشی آموزش مدیریت استرس, بر استرس,اضطراب و افسردگی زنان باردار می شود و باعث کاهش این علایم در گروه آزمایش شد.

لینک کمکی