فایل word اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی امید به زندگی زنان متقاضی طلاق مراجعین به دادگستری آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی امید به زندگی زنان متقاضی طلاق مراجعین به دادگستری آمل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پشتیبانی از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن به عنوان معیاری برای پیشرفت تمدن و تعادلی مادی و معنویانسان امری ضروری است. زیرا خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد وتعالی یکیک اعضای جامعه نقش بنیادی دارد . خانواده کانون اصلی حفظ هنجارها ,سنت ها و ارزش های اجتماعی و شالوده استوارپیوند های اجتماعی و روابط خویشاوندی است.همچنین کانونی است برای شکوفایی عواطف انسانی . از این رو در دین مقدساسلام بنایی مقدس تر از نهاد خانواده در نزد خداوند متعال وجود ندارد (ری شهری , 1392).خانواده ساختاری است که عملکرد آن از طریق الگوهای فراوردهای شکل می گیرد میتوچین (1974, به نقل از اصلانی, 1391) می گوید: خانواده تاثیر گذار خانواده ای است که در آن زن وشوهر بارها با همدیگر گفتگو می کنند و الگو های ارتباطی شان را در این گفتگو شکل می دهند . بنابر این لزوما نه خود تعارض بلکه نوع کنار آمدن با تعارض می تواند ویرانگریا سازنده باشد (رسولی, 1392).

لینک کمکی