فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان | open | 1697656

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان

فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اختلالات روانی زنان دارای همسر معلول موردبررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بوده و جامعه آماری این تحقیق شاملکلیه زنان دارای همسر معلول در استان هرمزگان می باشند که در این تحقیق حجم نمونه 50 نفر انتخاب شد. روش نمونهگیری در دسترس بود. نمونه تحقیق شامل گروه کنترل (25 نفر) و گروه آزمایش (25 نفر) می باشد. ابتدا در هر دو گروهکنترل و آزمایشی, قبل از آموزش مهارتهای زندگی, اختلالات روانی زنان با پرسشنامه SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفت, سپس در گروه آزمایش 8 جلسه مهارتهای زندگی به صورت گروهی اموزش داده شد و دوباره اختلالات روانی در هردو گروه با پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار Spss18 و آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهایی زندگی بر کاهش اختلالات روانی زنان دارای همسر معلولتاثیر معنی داری داشته است. آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش شکایات جسمانی, حساسیت در روابط متقابل,افسردگی, اضطراب, پرخاشگری, ترس مرضی, افکار پارانوییدی, روان گسسته گرایی زنان تاثیر معنی داری دارد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان👇

فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت زمان بر اهمالکاري، خودکارآمدي و مديريت زمان تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه | WORD فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني | WORD فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري | WORD فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان | WORD فایل word اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود ابعاد سلامت رواني (افسردگي و پيوند عاطفي با خانواده) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه | WORD فایل word اثر بخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره | WORD فایل word اثر بخشي قصه درماني در خشم کودکان طلاق | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word خلاقيت و نوآوري در مديريت | WORD فایل word پاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری | WORD فایل word بررسي فقهي محاربه با نگاهي به قانون مجازات اسلامي 1392 | WORD فایل word تشخيص شکايت مشترکين مخابرات مبتني بر روش K-means متوازن شده و دسته بندي ترکيبي | WORD فایل word جهاني شدن | WORD فایل word امانت‌های الهی در قرآن | WORD فایل word مروري بر تکنولوژي ها و کاربرد مديريت ساختمان هاي هوشمند | WORD فایل word مقايسه ترس از تصوير بدن و سبک هاي تصميم گيري در متقاضيان جراحي زيبايي و افراد عادي | WORD فایل word نقش اجتناب تجربي در پيشبيني روانرنجوري بيماران قلبي – عروقي | WORD فایل word محيط امنيتي نوين خاورميانه در رابطه با ايران و براساس انقلابات عربي | WORD فایل word تحليل آماري حريم لرزه اي گسل لهبري | WORD فایل word تفسير ماده 968 قانون مدني ايران در جهت اجراي کنوانسيون لاهه 1986 | WORD فایل word بررسي رابطه بين استرس شغلي و ويژگي هاي شخصيتي با سندرم وانمود گرايي بين کارشناسان بهزيستي | WORD فایل word ارزيابي اثربخشي مدل opm3 از ديدگاه صاحب نظران مديريت پروژه | WORD فایل word مروري بر مدل پذيرش و استفاده مشتريان بانک از تلفن بانک، اينترنت بانک و موبايل بانک | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگاندانلود فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول در استان هرمزگان فایلwordاثربخشيآموزشمهارتهايزندگيبرسلامتروانيزناندارايهمسرمعلولدراستانهرمزگان