فایل word اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر رشت انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر, تمامی دانش آموزان دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 بودند .با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده پس از غربالگری, 30 نفر از دانش آموزان دارای مهارت اجتماعی پایین به طورتصادفی انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهمهارت های اجتماعی ایندر بیتزن وفوستر استفاده گردید. برنامه آموزش هوش هیجانی در 12 جلسه 90 دقیقه ای هفته ایدو بار برای گروه آزمایش اجرا شد.سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.نتایج با استفاده از روش آماری مانکوا نشاندادکه آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی شدت اثر بالایی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش هوشهیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی موثر است.

لینک کمکی