فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني | open | 1697658

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني

فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر رشت انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر, تمامی دانش آموزان دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 بودند .با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده پس از غربالگری, 30 نفر از دانش آموزان دارای مهارت اجتماعی پایین به طورتصادفی انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهمهارت های اجتماعی ایندر بیتزن وفوستر استفاده گردید. برنامه آموزش هوش هیجانی در 12 جلسه 90 دقیقه ای هفته ایدو بار برای گروه آزمایش اجرا شد.سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.نتایج با استفاده از روش آماری مانکوا نشاندادکه آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی شدت اثر بالایی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش هوشهیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني👇

فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري | WORD فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان | WORD فایل word اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود ابعاد سلامت رواني (افسردگي و پيوند عاطفي با خانواده) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه | WORD فایل word اثر بخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره | WORD فایل word اثر بخشي قصه درماني در خشم کودکان طلاق | WORD فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word داده کاوي اطلاعات در مديريت زنجيره تامين جهت افزايش رضايت مندي مشتريان | WORD فایل word تناص قرآني در صحيفه رضويه با تکيه بر زيارتهاي جامعه | WORD فایل word نگاشت ساختار سند پايگاه داده MongoDB به شماي XML | WORD فایل word واکاوي حقوقي وظايف، اختيارات و مسيوليت بازرسان در شرکت هاي سهامي | WORD فایل word ابزارهاي گردآوري داده در تحقيق کمي و کيفي | WORD فایل word مقايسه متغيرهاي گستره آزمون رورشاخ در نمونه ي 12 ساله غيرباليني ايراني با نمونه اکسنر بر اساس نظام جامع | WORD فایل word برسي تاثير بازارگرايي بر عملکرد اقتصادي سازمان هاي خدماتي مطالعه موردي بانک ملت شعبه نوشهر و چالوس | WORD فایل word واکاوي شيوه هاي فرزندپروري در ارتباط با شبکه هاي اجتماعي مجازي | WORD فایل word نقش امنيت آسياي مرکزي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل word شاخص هاي اقتصاد ناسالم در خانواده | WORD فایل word ارتقاي حقوق شهروندي، شاخص مهم توسعه و تحکيم امنيت اجتماعي | WORD فایل word نقش اتحاديه اروپا در تحقق صلح جهاني | WORD فایل word طراحي مجتمع تجاري- اداري با رويکرد کاهش مصرف انرژي (مورد مطالعه: مجتمع تجاري- اداري در شهر زاهدان) | WORD فایل word تاثير آموزش مديريت استرس بر افزايش حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به فشار خون بالا | WORD فایل word بررسي جرم شناختي جرايم رايانه اي در کشور ايران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستانيدانلود فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني فایلwordاثربخشيآموزشهوشهيجانيبرمهارتهاياجتماعيدانشآموزاندبيرستاني