فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري | open | 1697659

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري

فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري

بخشی از متن فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری بربهبود عملکرد املا دانش اموزان دارایناتوانی یادگیری پایه دوم ابتدایی شهرستان فردوس در سال 1396-1395 انجام شد.این پژوهش از نوع آزمایشی با طرحپیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل وجامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان اختلال یادگیری املا که نمونه ایشامل 20 دانش آموز که با تشخیص اختلال یادگیری به مرکز اختلالات یادگیری ارجاع داده شدند , انتخاب و در دو گروهآزمایش و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند . آزمون هوش وکسلر جهت سنجش هوش و آزمون املا یارمحمدیان وکوسنج (1391) در مرحله پیش آزمون –پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت .آزمودنی های گروه آزمایش 24 جلسه تحتبرنامه ی آموزشی تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری قرار گرفتند,در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافتنکردند.تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میانگین نمرات املا پس از مداخله در دو گروهآزمایش وکنترل معنی دار است. (p<0/001) وتاثیر تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری را بر بهبود اختلال املا دانش آموزان تایید می کند.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري👇

فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان | WORD فایل word اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود ابعاد سلامت رواني (افسردگي و پيوند عاطفي با خانواده) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه | WORD فایل word اثر بخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره | WORD فایل word اثر بخشي قصه درماني در خشم کودکان طلاق | WORD فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران | WORD فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word تحقیق نقشه برداری (ترازیابی، زاویه، مساحت چهارضلعی و شش ضلعی) | WORD فایل word مروري بر الگوريتم هاي زمانبندي در رايانش ابري | WORD فایل word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش پرخاشگري و ميزان سازگاري دانش آموزان داراي والدين مبتلا به اعتياد | WORD فایل word راهکارهاي ايجاد گرايش به نماز در بين دانش آموزان | WORD فایل word بررسي رابطه ي بين انتشار صورت هاي مالي ميان دوره اي و شاخص هاي مالي و عملکردي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل word مقايسه سلامت رواني دانشجويان نمازخوان و غيرنماز خوان | WORD فایل word مدل يابي روابط رهبري معنوي، توانمندسازي روانشناختي، فضاي اخلاقي مثبت و رفتار شهروندي سازماني | WORD فایل word الگوريتمي جديد جهت آشکارسازي کشتي هاي شناور به کمک روش ويولاجونز | WORD فایل word يافته هاي نوين بهزيستي سالمندان | WORD فایل word بررسي جايگاه مسيوليت مدني در فضاي سايبري در حقوق ايران | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اعتياد به بازي هاي اينترنتي با ميانجي گري متغيرهاي خودکنترلي و هيجان خواهي در نوجوانان پسر شهر تهران | WORD فایل word بررسي چگونگي بافت هاي فرسوده در ايجاد بزهکاري و جرم و حمايت کيفري از حقوق شهروندي در اين زمينه | WORD فایل word تحقیق بررسی خشونت در خانواده | WORD فایل word بررسي تاثير آموزش کارکنان بانک بر جلب رضايت مشتريان | WORD فایل word بررسي دلايل تاخيرات پروژه هاي بزرگ صنعتي با به کارگيري ديمتل (DEMATEL) و تحليل شبکه اي (ANP) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيريدانلود فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري فایلwordاثربخشيادراکديداريوشنيداريبرعملکرداملادانشآموزانداراياختلاليادگيري