فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان | open | 1697660

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان

فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان

بخشی از متن فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی آموزش الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزانمقطع متو سطه یک منطقه 9 شهر تهران بود. بدین منظور 32 زوج با ا ستفاده از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند , پس از آموزش الگوهای ارتباطی در 8 جلسه 120 دقیقه ای براساس خانواده درمانی نظریه ی ستیر ترجمه بهروز بیر شک, برای جمع آوری داده ها از از پر سشنامههوش هیجانی شات وپر سشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان دادرابطه ی معناداری بین آموزش الگوهای ارتباطی خانواده, شادکامی وهوش هیجانی وجود دارد. داده ها ازروش محاسببه کواریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss ورژن 22 مورد تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد: بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی والدین وهوش هیجانی فرزنذان (دانشآموزان) رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد . به این معنی که هر چه الگوی ارتباطی مناسبی در خانوادهها وجود دا شته با شد, شاد کامی والدین بی شتر ودر نتیجه تاثیر مثبت در هوش هیجانی فرزندان به جامی گذارد. پس این نتیجه حاکی از آن ا ست که به نظر می ر سد افراد با ن شاط بی شتر متعلق به خانوادههایی هستند که از الگوی ارتباطی مناسبی برخوردار ند. در پژوهش حاضر وجود رابطه ی مثبت ومعناداربین الگوی ارتباطی وشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزان تایید شد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان👇

فایل word اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود ابعاد سلامت رواني (افسردگي و پيوند عاطفي با خانواده) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه | WORD فایل word اثر بخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر احساس گناه زنان نابارور شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن | WORD فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره | WORD فایل word اثر بخشي قصه درماني در خشم کودکان طلاق | WORD فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران | WORD فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک | WORD فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word اثر جرات ورزي گروهي بر ميزان مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس دختران متوسطه اول گچساران | WORD فایل word تحليلي بر عوامل موثر بر توسعه امنيت پايدار (مطالعه موردي : استان کردستان) | WORD فایل word نحوه پي جويي کشف جعل معنوي اسناد سجلي | WORD فایل word فاکتورهاي پيش بيني کننده هراس اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني : هوش هيجاني، درآميختگي افکار و مکانيزم هاي مقابله اي | WORD فایل word بررسي رابطه بين هويت برند با اعتماد و توسعه وفاداري به برند | WORD فایل word مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و نظريه ذهن زنان با اختلال مصرف مواد و همتايان عادي | WORD فایل word مدلسازي مساله ي زمان بندي به هنگام چند هدفه با پردازش دسته اي در ساختار ماشين هاي موازي با ظرفيت هاي متفاوت | WORD فایل word بازشناسي ارقام دست نويس با استفاده از شبکه عصبي چند لايه و توصيف گرSURF | WORD فایل word رابطه بين رضايت زناشويي مادر و دلبستگي به والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر آمل | WORD فایل word اثربخشي درمان مديريت استرس با رويکرد شناختي – رفتاري بر افسردگي و بهزيستي روانشناختي پرستاران بيمارستانهاي شريعتي استان تهران | WORD فایل word شاخص هاي اقتصاد ناسالم در خانواده | WORD فایل word معرفي زمانبندي جريان کار در ابر به عنوان يک مسيله بهينه سازي چند هدفه | WORD فایل word تاثير رفتار شهروندي سازماني بر عملکرد سازمان ها | WORD فایل word گنبدها تجسم روح معماري هنري ايران | WORD فایل word مباني اقتصادمقاومتي درآيات وروايات | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزاندانلود فایل word اثر بخشي الگوهاي ارتباطي برشادکامي والدين وهوش هيجاني دانش آموزان فایلwordاثربخشيالگوهايارتباطيبرشادکاميوالدينوهوشهيجانيدانشآموزان