فایل word اثر بخشی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی آموزش الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزانمقطع متو سطه یک منطقه 9 شهر تهران بود. بدین منظور 32 زوج با ا ستفاده از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند , پس از آموزش الگوهای ارتباطی در 8 جلسه 120 دقیقه ای براساس خانواده درمانی نظریه ی ستیر ترجمه بهروز بیر شک, برای جمع آوری داده ها از از پر سشنامههوش هیجانی شات وپر سشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان دادرابطه ی معناداری بین آموزش الگوهای ارتباطی خانواده, شادکامی وهوش هیجانی وجود دارد. داده ها ازروش محاسببه کواریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss ورژن 22 مورد تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد: بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی والدین وهوش هیجانی فرزنذان (دانشآموزان) رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد . به این معنی که هر چه الگوی ارتباطی مناسبی در خانوادهها وجود دا شته با شد, شاد کامی والدین بی شتر ودر نتیجه تاثیر مثبت در هوش هیجانی فرزندان به جامی گذارد. پس این نتیجه حاکی از آن ا ست که به نظر می ر سد افراد با ن شاط بی شتر متعلق به خانوادههایی هستند که از الگوی ارتباطی مناسبی برخوردار ند. در پژوهش حاضر وجود رابطه ی مثبت ومعناداربین الگوی ارتباطی وشادکامی والدین وهوش هیجانی دانش آموزان تایید شد.

لینک کمکی