فایل word اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سردرد میگرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سردرد میگرن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب بیماران مبتلا بهسردرد میگرن شهر اهواز بود. برای این منظور در یک طرح شبه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه, 40نفر از مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه تجربی و گروه کنترل کاربندی شدند. گروه ها در ابتدا از نظر شدت درد و کیفیت خواب مورد آزمون قرار گرفتند.آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 70 دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد و سپس بعد از اتمامبرنامه آموزشی, هر دو گروه از نظر شدت درد و کیفیت خواب مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به روشکواریانس چند متغیره نشان داد آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب در بیمارانمبتلا به سردرد میگرن موثر بوده است.

لینک کمکی