فایل word اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ذهن اگاهی ,هشیاری غیر قضاوتی عاری از سوگیری ,غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ای است که دریک لحظه خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد .هدف از این بژوهش ,بررسی اثر بخشی شناخت درمانی ذهن اگاهی برکاهش اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به کانسر حنجره الست . بدین منظور طی یک بژوهش شبه ازمایشی از نوع طرح بیشازمون –بس ازمون با گروه گواه ,گمارش تصادفی و ازمون بیش و بس, 30 بیمار مبتلا به کانسر حنجره در بیمارستان امامرضا مشهد تصادفی در دو گروه ازمایش و کنترل کاربندی شدند .گروه ها در ابتدا با استفاده از برسشنامه افسردگی و اضطراببک ارزیابی شدند .سبس شیوه ذهن اگاهی در 8 جلسه 2 ساعته به گروه ازمایش اموخته شد وگروه کنترل مداخله ای دریافتنکرد .بعد از درمان مجددمیزان اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان ارزیابی شد .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشاندهنده معنا دار بین نتایج پیش ازمون وپس ازمون گروه ازمایش بود .بدین ترتیب می توان اذعان داشت که اموزش ذهناگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران کانسر حنجره موثر است.

لینک کمکی