فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران | open | 1697667

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران

فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران

بخشی از متن فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو برای تعیین اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار برکاهش اضطراب واعتیاد به اینترنت دانش آموزاندختردوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 انجام شده است .روش تحقیق ازنوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطهمنطقه 11 آموزش وپرورش شهرتهران بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه 13 نفری آزمایشوکنترل قرار گرفتند.مشاوره گروهی مبتنی بر درمان هیجان مداربر گروه آزمایش اجرا گردید.برای گردآوری داده ها,پرسشنامه استاندارد شده اضطراب بک فرم 1990 وپرسشنامه اعتیاد به اینترنت کمبرلی یانگ فرم 1998 به کار گرفتهشد و داده ها باکمک نرم افزار spss دردو سطح توصیفی (میانگین وانحراف استاندارد) واستنباطی (تحلیل کوواریانس) بررسی گردید . نتایج حاصل ازآزمون های آماری نشان دادکه تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون وپس آزمون گروهآزمایش وکنترل وجود دارد.بنابراین تجزیه وتحلیل نتایج ازاثر بخشی گروه درمانی به روش هیجان مداربرکاهش میزاناضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه حمایت می کند (p=0/0005) در فرضیه دوم نتایج حاکی ازاثر بخشی گروه درمانی هیجان مدار برکاهش اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر است. (p=0/0005) گروه درمانی هیجان مداربرکاهش اضطراب واعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر متوسطه موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران👇

فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک | WORD فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي | WORD فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش برنامه مديريت استرس به سبک لرن بر سبکهاي تفکر فعالان بورس اوراق بهادار | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر شادکامي | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word حسابرسي داخلي چگونگي تاثير آن بر تقويت کنترل هاي داخلي | WORD فایل word نقش رسانه هاي گروهي در جلوگيري از وقوع و کشف جرم | WORD فایل word بررسي نقش حکمت هنر اسلامي در کاشي کاري هاي به کار رفته در مساجد دوره صفويه؛ (نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله اصفهان) | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي | WORD فایل word رابطه اقامه نماز اول وقت با استرس، اضطراب و افسردگي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی برد سنسور (حسگر) | WORD فایل word ارايه ي مدل هوشمند تشخيص بيماري نارسايي مزمن کليه با شبکه عصبي و ماشين بردار پشتيبان | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اوراق قرضه | WORD فایل word تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 | WORD فایل word بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي اجتماعي | WORD فایل word تاثير تحريک الکتريکي فراجمجمه اي تک جلسه اي بر عملکرد حرکتي دست غير برتر | WORD فایل word طراحي سيستم خبره بر پايه پردازش تصوير به منظور کنترل کيفيت مفتول هاي مسي | WORD فایل word مقايسه سرمايه هاي روان شناختي در دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل word سنجش و مقایسه میزان بهره وری کارکنان بانک های ملی شبستر | WORD فایل word بررسي تاثير سبک اقتصادي زندگي بر رشوه خواري و را ههاي اصلاح آن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهراندانلود فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران فایلwordاثربخشيگروهدرمانيهيجانمداربرکاهشاضطرابواعتيادبهاينترنتدردانشآموزاندخترمتوسطهشهرتهران