فایل word اثربخشی آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبین فایل word اثربخشی آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی انجام شد. روش اجرای پژوهش ازنوع نیمه تجربی و با طرح دوگروهی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعینبه مرکز مشاوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در شهر اراک,بهار 1395 و انتخاب نمونه به صورت هدفمندو به تعداد 30 نفر (15 نفر گروه گواه, 15 نفر آزمایش) از مراجعین بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون مانکوابهره گرفته شد. نتایج نشان داد در سطح خطای 0/05 آموزش تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی