فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان | open | 1697674

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان

فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف : سرطان به عنوان یک بیماری تهدیدکننده زندگی, می تواند بیمار را به اختلال زیادی مبتلا کند. درمانهایروانشناختی می تواند آثار روانی منفی در این بیماران را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانبر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان انجام شد.روش : در این مطالعه نیمه آزمایشی 40 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان بهروش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه 20 نفره (آزمایش وگواه) قرار گرفتند. بعد از انجام پیش آزمون گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. سپس باپرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونکواریانس استفاده شد.نتایج : نتایج نشان داد که جلسات آموزش تنظیم هیجان به افزایش تاب آوری زنان سرطانی تاثیر معنی داری داشته است (P<0/01).نتیجه گیری : بنابراین پیشنهاد می شود اجرا و تداوم آموزش تنظیم هیجان مورد توجه روانشناسان و مسولین قرار گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان👇

فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کيفيت زندگي و استقامت ذهني مادران داراي کودکان کم توان ذهني | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي به شيوه گروهي بر افزايش سازگاري تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل word اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر کاهش اضطراب امتحان | WORD فایل word اثربخشي آموزش رويکرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايتمندي زناشويي مردان متاهل | WORD فایل word اثربخشي آموزش زوج درماني خودتنظيمي کوتاه مدت بر بهبود مهارتهاي ارتباطي و عزت نفس جنسي زنان جوان | WORD فایل word اثربخشي آموزش طرحواره هاي ناسازگار اوليه دربهبود کيفيت زندگي و رضايت زناشويي مراجعين کليک هاي روان درماني شهر قم | WORD فایل word اثربخشي آموزش کنترل خشم بر خود تنظيمي هيجاني و خودکارآمدي دانش آموزان دختر داراي نارسايي شنوايي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word معرفي صنعت گردشگري و نقش ان در توسعه فرهنگ ايراني | WORD فایل word مروري بر روشهاي فشرده سازي و رمزگشايي بلادرنگ تصاويرثابت | WORD فایل word بررسي رابطه سبک هاي شوخ طبعي با رضايتمندي زناشويي | WORD فایل word نقش ازدواج موقت در پيشگيري از جرايم جنسي | WORD فایل word ايران و سازمان تجارت جهاني: چالشها و پيامدها | WORD فایل word برنامه ريزي بهينه توليد و مصرف روزانه در يک ريز شبکه با مولدهاي گازي | WORD فایل word رابطه بين خود کار آمدي و دينداري با سلامت روان زنان سرپرست خانوارکميته امداد امام خميني (ره) خراسان شمالي | WORD فایل word ارايه روشي جديد براي مکان يابي کلمات در اسناد تايپي فارسي به کمک ويژگي هاي آماري / ساختاري | WORD فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق | WORD فایل word تشخيص آسيب ديدگي چرخ دنده ها با به کارگيري پردازش تصوير | WORD فایل word عامليت ساختار و سبک زندگي - زنان جوان شهر گرگان | WORD فایل word تحقیق در مورد تیزهوشی و راههای پرورش کودکان تیزهوش در خانواده | WORD فایل word طراحي و شبيه سازي تقويت کننده عملياتي ريل تا ريل با عملکرد بالا | WORD فایل word ضرورت تست نرم افزارها و شيوه هاي تست نرم افزارها | WORD فایل word نقش مديريت دانش در سازمان هاي تجاري مطالعه موردي سازمان هاي خصوصي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطاندانلود فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان فایلwordاثربخشيآموزشتنظيمهيجانبرتابآوريزنانمبتلابهسرطان