فایل word اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و استقامت ذهنی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و استقامت ذهنی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق شناخت اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و استقامت ذهنی مادران دارای کودکان کمتوان ذهنی بوده است. روش پژوهش, شبه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دراین تحقیق شامل کلیه مادران دارای کودک/کودکان کم توان ذهنی به تعداد 127 نفر تشکیل می دادند. در این پژوهش, ازروش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شد. حجم نمونه این تحقیق برای هر گروه 20 نفر در نظر گرفته شدهاست (کل نمونه 40 نفر). ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی ویر و شربون (1992) و استقامتذهنی کلاگ (1982) بود. آزمون تجزیه و تحلیل داده ها شامل آزمون تحلیل کوواریانس است. نتایج نشان داده است کهاستفاده از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان کیفیت زندگی و استقامت ذهنی تاثیر دارد و آنها را افزایشمیدهد. بنابراین این آموزشها میتوانند در جهت بهبود فرآیند کیفیت زندگی و استقامت ذهنی مادران کودکان کم توانذهنی بسیار راهگشا باشد.

لینک کمکی