فایل word اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دوران تحصیل دورهای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می افتد. از اینرو انطباق وسازگاری با فرصت ها و چالش های تحصیلی, همواره مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است. هدف پژوهش حاضربررسی فایل word اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان بود. این مطالعه از نوعنیمه تجربی و با بهرهگیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم دبیرستانهای دولتی شهر قزوین در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می دادند. در اینپژوهش پس از غربالگری, 30 دانش آموز به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترلجایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها, خرده مقیاس سازگاری تحصیلی پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینهاو سینگ (1993) که قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. جلسات آموزش ذهن آگاهی برای دانش آموزان گروه آزمایش در8 جلسه یک ساعت و نیمه به شیوه گروهی اجرا شد, اما برای شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله ای ارایه نگردید. داده هابا بهره گیری از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در نرم افزار SPSSV20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی باعث افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان گروه تحت مداخله شدهبود. در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نگردید. مشاوران مدرسه می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستایمداخلات آموزشی استفاده کرده و از این رویکرد آموزشی, کاربردی و موثر در جهت حل مشکلات تحصیلی و بهبود عملکردتحصیلی دانش آموزان بهره ببرند.

لینک کمکی