فایل word اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار اولیه زوج های متاهل معتاد :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پیش زمینه و هدف: سومصرف مواد از عوامل مهم و تاثیر گذار براندازی یکی از نهادهای مهم و مقدس جامعه یعنی خانوادهاست. به همین سبب این پژوهش به اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار زوج هایمتاهل معتاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است.بدین ترتیب از 40 زوا معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان سو مصرف مواد شهر بجنورد که به کمک پرسشنامهطرحواره های ناسازگار یانگ بررسی شدند, 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه که هر گروهشامل 10 زوج بود قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از این بود که تفاوت نمرات گروه خانواده درمانی ساختاریمینوچین در مقایسه با گروه گواه در بهبود طرحواره های مراجعان مصرف کننده معنادار است. نتیجه گیری :گروه خانوادهدرمانی ساختاری مینوچین برای طرحواره های ناسازگار مصرف کنندگان مواد موثر است.

لینک کمکی