فایل word اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر سلامت عمومی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر سلامت عمومی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقش عواطف وهیجانات مختلف برگوارش کاملا اثبات شده است و در این حیطه سندرم روده تحریک پذیربیشتر مورد توجه بوده است. همچنین در عصر کنونی شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری ازموقعیت های زندگی ضرورت پیدا میکند. و از آنجا که میدانیم کارایی افراد در شغل, موفقیت آنها در تحصیل,اثربخشی روش های درمانی و بروز و ظهور بیماریهای مختلف با خصایص شخصیتی او رابطه دارد. درپژوهش حاضراز طرح نیمه تجربی, نوع پیش آزمون-پس آزمون و با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهشی راکلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک های گوارشی در پاییز 95 درسطح کرج که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیربودند تشکیل داده و 18 نفر از شرکتکنندگان به صورت تصادفی در 2گروه جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیرمستقل, پیش آزمون روی شرکت کنندگان اجرا شد و داده های ناشی از اجرای آن جمع آوری گردید, سپس متغیرمستقل بر روی آنها اجرا گردید. بعد از آن, پسآزمون روی کل گروه ها اجرا و اطلاعات مربوط به آن جمع آوری شد.به منظور تعیین میزان ماندگاری اثرات ناشی از مداخله ها, پس از گذشت چهار هفته آزمون مجددا مورداندازه گیری و پیگیری قرار گرفت. همچنین در پژوهش حاضر تلاش شده تا اثربخشی درمان چند وجهی لازاروسمورد ارزیابی قراربگیرد.تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد, استفاده از درمان چندوجهی لازاروس برسلامتعمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS) موثربود. استفاده از روش درمانی چندوجهی لازارس برسلامت عمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیرسودمند به نظر می رسد.

لینک کمکی