فایل word اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت پرداختن به رفتارهای پرخطر در قشر نوجوانان, هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح هایپیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر بابل در نیم سال تحصیلی اول 1395-96 بودند که با غربالگری در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ, 24 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش انتساب تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند, سپس گروه آزمایش تحتهشت جلسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری قرار گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه ی رفتارهای پرخطر مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از امار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل کواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری در رفتارهای پرخطر و مولفه های آن شامل سیگار کشیدن,مصرف مواد مخدر, رابطه ورفتار جنسی, گرایش به جنس مخالف و خشونت با بهبود معناداری همراه بود. پیشنهاد می شوداز نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های درمانی و آموزشی مرتبط با رفتارهای پرخطر در نوجوانان استفاده گردد.

لینک کمکی