فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سو مصرف شیشه شهر اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سو مصرف شیشه شهر اراک :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نظم بخشی شناختی هیجان در زنان مبتلا بهسو مصرف شیشه در اراک انجام شده است.طرح پژوهشی ,طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود.جامعه آماری اینپژوهش کلیه زنان مبتلا به سو مصرف شیشه شهر اراک که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 32 نفر از آنانبه عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند.نمونه انتخاب شده در دو گروه آزمایشی (17 نفر) و گواه (15 نفر) در پژوهش مشارکتداده شدند.ابزار بکار برده شده در پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرنیفسکی (2001) بود. گروه آزمایش طی 12جلسه 90 دقیقه ای به صورت انفرادی تحت برنامه درمانی قرار گرفتند و گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکردند.نتایجنشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان موثر است. در بررسی خرده آزمونهای آزمون تنظیمشناختی هیجان,روان درمانی انجام شده , در خرده آزمونهای پذیرش, تمرکز مثبت,تمرکز مجدد,بازارزیابی,مقصرسازی دیگرانموثر بوده و موجب نظم بخشی بیشتر و افزایش توانمندی آزمودنی ها در این حیطه ها شده است ولی در خرده آزمون هایمقصر سازی خود,نشخوار فکری,پذیرش,رسیدن به دورنمای مطلوب,فاجعه سازی موثر نبوده است.

لینک کمکی