فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از انواع شایع و فراگیر اختلالات اضطرابی, اضطراب اجتماعی است. اختلال اضطراب اجتماعی با یک ترس شدید ازارزیابی منفی در شرایط اجتماعی مشخص می شود. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مبنای رفتار درمانی پایه گذاری شدهاست و اغلب به عنوان مداخلات موج سوم به آن اشاره می گردد. بدنه رو به رشد تحقیقات نشان داده اند که این درمان میتواند برای مشکلاتی از قبیل افسردگی, اضطراب, درد مزمن و دیگر شرایط سلامت رفتاری و روانی از قبیل چاقی, دیابت وترک سیگار موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویاندانشگاه الزهرا بود. روش پژوهش حاضر تجربی تک آزمودنی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویانی استکه به مرکز دانشگاه مراجعه کرده بودند و سطحی از اضطراب اجتماعی در آنها دیده شده بود. که از میان آنان سه نفر که باتوجه به نتایج پرسشنامه های اضطراب اجتماعی جرابک (1996) و کانور و همکاران (2000) و هم چنین مصاحبه بادرمانگر, دارای اضطراب اجتماعی بالا تشخیص داده شدند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. آزمودنی ها تحت 8 جلسه 45دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. مقایسه پیش و پس آزمون و هم چنین مقیاس خود ارزشیابی آزمودنیها در جلسات چهارم و هشتم نشان داد که درمان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر قابل توجهی در کاهش اضطراباجتماعی آنان داشته است. نتیجه کلی حاکی از تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویان است.

لینک کمکی