فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی در والدین دارایکودکان اوتیسم انجام شد. در این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترلبود, جامعه آماری شامل تمامی والدین دارای کودک اوتیسم مدرسه اسنتنایی شهیدان فرزدقنی (ویژه کودکاناوتیسم) شهر شیراز در نیمه دوم سال 1395 بودند که از این میان 30 والد بالحاظ کردن ملاک های ورود و خروجبه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند, سپسدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی دو ماه (8 جلسه 90 دقیقه ای) برای گروه آزمایش برگزار شد. گروه کنترلدر این مدت هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. هر دو گروه در آغاز و پایان درمان با پرسشنامه بهزیستیروان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با اسنفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحرافاستاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس, برای آزمون فرضیه ها) توسط از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی در والدین دارای کودکان اوتیسم با اثربخشی معناداری همراه است. پیشنهاد می شود که از نتایج پژوهش حاضر برای طراحی برنامه هایآموزشی و درمانی در حوزه والدین دارای کوکان مبتلا به اوتیسم استفاده شود.

لینک کمکی