فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي | open | 1697729

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودتنظیمی و خودکارآمدی مادران دارایکودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. طرح این پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون دوگروهی می باشد, جامعهآماری این پژوهش را تمامی مادران دارای کودک با اختلال نقص توجه و بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه13 تهران در نیمه دوم سال 1395 بودند, از میان جامعه پژوهش, نمونه ای به تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری هدفمندانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین گردیدند. در بدو ورود مادران به درمان و در پایانآموزش, از پرسشنامه های مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و خودتنظیمی بوفارد جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید.اطلاعات گردآوری شده با استفاده آمار توصیفی استنباطی شامل تحلیل کواریانس با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر معناداری در بهبودخودتنظیمی و خودکارآمدی مادران دارای کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی دارا می باشد. با توجه به اثربخشیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودکارآمدی و خودتنظیمی مادران دارای کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالیپیشنهاد میشود که از این مداخله به طور گسترده در مداخلات و آموزش های مربوط به مادران دارای کودکان با اختلالنقص توجه و بیش فعالی استفاده گردد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي👇

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در کيفيت زندگي و رضايت زناشويي بيماران مبتلا به ام اس | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در نشانه هاي افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس | WORD فایل word اثربخشي درمان مديريت استرس با رويکرد شناختي – رفتاري بر افسردگي و بهزيستي روانشناختي پرستاران بيمارستانهاي شريعتي استان تهران | WORD فایل word اثربخشي ذهن آگاهي در عزتنفس و شادکامي دختران دبيرستاني | WORD فایل word اثربخشي روان درماني وجودي بر سازگاري زناشويي زنان مبتلا به واژينيسموس | WORD فایل word اثربخشي روان نمايشگري (سايکودراما) بر کيفيت زندگي و اميد به زندگي بيماران مبتلا به ديابت شيرين | WORD فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق | WORD فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اختلال وابستگی به مواد | WORD فایل word پاورپوینت بررسی سنجش عملکرد آزمون های واقعی و اصیل | WORD فایل word پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) | WORD فایل word جريانسازي ويديو نظير به نظير به کمک ابر: روش انتخاب نظيرهاي ريشه | WORD فایل word عوامل تاثير گذار بر افزايش حس تعلق محله (مطالعه موردي: محله پيرزرگراردبيل) | WORD فایل word بررسي فقهي وحقوقي همسران | WORD فایل word پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) | WORD فایل word نقش رسانه هاي گروهي در جلوگيري از وقوع و کشف جرم | WORD فایل word بررسي حضور سعدي شيراز؛ در کتب دوره ابتدايي | WORD فایل word بررسي تعهدات بين المللي کشورها در پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم | WORD فایل word برنامه راهبردي ارتقاء کيفيت محيط شهري در مناطق حاشيه شهر (مهاباد) با بکارگيري روش تحليل نواحي اجتماعي | WORD فایل word اصول طراحي فضاهاي آموزشي براي کودکان دبستاني در جهت توسعه تربيت بدني | WORD فایل word بررسي مقايسه اي ديدگاه ماماها و مادران از رعايت حقوق بيمار در زايشگاه | WORD فایل word بهبود دسته بندي متون با استفاده از الگوريتم تکاملي فاخته و آتوماتاي يادگير | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعاليدانلود فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي فایلwordاثربخشيدرمانمبتنيبرپذيرشوتعهددرخودتنظيميوخودکارآمديمادراندارايکودکانبااختلالنقصتوجهوبيشفعالي