فایل word اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت شیرین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت شیرین :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, تعیین میزان اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندگی و امید به زندگی بیمارانمبتلا به دیابت شیرین بود. حجم نمونه 24 نفر بود که از جامعه مذکور, به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 12نفر به گروه آزمایش و 12 نفر به گروه کنترل به صورت تصادفی تخصیص یافتند. طرح پژوهش, نیمه تجربی از نوع پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.ابزار های پژوهشی مورد استفاده امیدواری میلر (1991) و کیفیت زندگی سازمانجهانی بهداشت (2006) بود. گروه آزمایش در طول هشت جلسه , هرجلسه به مدت 240 دقیقه مداخله روان نمایشگری(سایکودراما) دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره نرم افزار SPSS18استفاده شد. یافته ها نشان داد روان نمایشگری (سایکودراما), موجب افزایش کیفیت زندگی وامید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت شیرین شده است.

لینک کمکی