فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين | open | 1697738

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين

فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين

بخشی از متن فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درمان کوتاه مدت راه حل محور یک رویکرد مشارکتی و غیرآسیب شناسی برای درمان است که بر یافتن راه حل هاتوسط مراجع با کمک درمانگر تاکید دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت راه حلمحور بر افزایش صمیمیت زوجین طراحی شد. پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و طرح مورد نظر پیش آزمون- پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجینی بودند که به مرکز مداخله در بحران اداره بهزیستیشهرستان ورامین در نیمه دوم سال 1393 مراجعه کرده بودند. پس از غربالگری, 16 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترسانتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 8 زوج) جایگزین شدند. داده ها با استفاده از مقیاسصمیمیت زناشویی تامپسون و والکر گرد آوری شدند. پس از اخذ پیش آزمون از هر دو گروه, مداخله زوج درمانی گروهیکوتاه مدت راه حل محور در 7 جلسه 2 ساعته به شیوه گروهی برای زوجین گروه آزمایش ارایه شد اما گروه کنترلهیچگونه درمانی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات درمانی پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده ها با استفاده ازآزمون تحلیل کواریانس تک متغیره در نرم افزار آماری SPSS20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زوج درمانی گروهی کوتاه مدت راه حل محور موجب افزایش صمیمیت زوجین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده بود. با توجه بهیافته های این پژوهش می توان از این مدل درمانی در حل مشکلات زناشویی و بهبود روابط زوج ها بهره گرفت.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين👇

فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش سطح افسردگي و بهبود احساس انسجام رواني بيماران ديابتي | WORD فایل word اثربخشي شناخت رفتار درمانگري سالمندي بر اضطراب و کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري پارکينسون | WORD فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه (درس حسابداری مدیریت ) | WORD فایل word بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از چالش ها و تغييرات دنياي مشاغل در قرن 21 | WORD فایل word تحقیق کامل فولاد به روشLRFD | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) راه آهن | WORD فایل word پاسخ کتاب دوم Active Skills for Reading | WORD فایل word رسانه ها و باز توليد سياست هاي سخت گيرانه در مورد طرح مبارزه با اراذل واوباش | WORD فایل word تاثير اثربخشي مبتني بر پذيرش و تعهد در افزايش شادماني، کيفيت زندگي و کاهش فرسودگي شغلي معلمان | WORD فایل word رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي کايزن در صنايع سبز کوچک و متوسط | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) موانع اجرای استراتژیهای سازمانها | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنت | WORD فایل word بررسي روش هاي مديريت تقاطع با رويکرد اولويت دهي به عبور خودروهاي اورژانسي در شبکه خودرويي | WORD فایل word مديريت از ديدگاه اسلام | WORD فایل word خلاهاي قانوني ناظر به جرايم سايبري | WORD فایل word پيش بيني الگوي ارتباطي دانشجويان متاهل بر اساس انتظارات زناشويي آنان | WORD فایل word امکان سنجي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک مطالعه موردي: کارخانه آرسا سنگ خرم آباد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجيندانلود فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين فایلwordاثربخشيزوجدرمانيگروهيکوتاهمدتراهحلمحوربرافزايشصميميتزناشوييزوجين