فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده | open | 1697740

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده

فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده

بخشی از متن فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر, بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهبود سلامتروان زنان خیانت دیده می باشد. بدین منظور, از میان جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه زنان خیانتدیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناحیه 3 شهر اصفهان در سال 1395 بود؛ تعداد 15 نفر با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در نهایت در یک گروه گمارده شدند. طرح پژوهش, نیمه آزمایشیو از نوع پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) بود. ابتدا میزان سلامت روان افراد گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و نمرات به دست آمده به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته شد. در ادامه, پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در 8جلسه, برای افراد گروه اجرا شد. بعد از اتمام مداخله, پس آزمون سلامت روان از افراد گروه به عمل آمد.لذابرای آزمون فرضیه های آن, از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) استفاده شده است. با عنایت به معنادار شدن تفاوت بین میانگین ها با 95 % اطمینان بیان می شود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود سلامت روان در زنان خیانت دیده تاثیر دارد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده👇

فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش سطح افسردگي و بهبود احساس انسجام رواني بيماران ديابتي | WORD فایل word اثربخشي شناخت رفتار درمانگري سالمندي بر اضطراب و کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري پارکينسون | WORD فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word ريز رخساره و محيط رسوبي نهشته هاي پاليوسن ايوسن در جنوب شرق بيرجند، برش گاويج | WORD فایل word بررسي ميزان احساس تنهايي و سبک هاي هويت در دانشجويان معتاد به اينترنت در دانشکده ي فني-مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز | WORD فایل word بررسي روش هاي کشف اکانت هاي جعلي در شبکه هاي اجتماعي | WORD فایل word کتاب اسرار گرامر آیلتس | WORD فایل word بررسي الگوريتم يادگيري عميق و چالش هاي آن در تجزيه و تحليل داده هاي بزرگ | WORD فایل word بررسي عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي در دانش آموزان | WORD فایل word مدلسازي رياضي و بهينه سازي فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي فولاد گرم کار AISIH13 با بهره گيري از رويکرد تاگوچي و الگوريتم ژنتيک | WORD فایل word مدار ديناميکي تفاضلي توان پايين براي مدارهاي ناهمگام | WORD فایل word بررسي کاربري اراضي شهري و قوانين آن در ايالات متحده آمريکا | WORD فایل word ارايه راهکاري کارا جهت تاييد موقعيت مکاني خودروها در شبکه هاي خودرويي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی مبانی بیوشیمی | WORD فایل word عدالت کيفري از ديدگاه قاضي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران | WORD فایل word بررسي رابطه بين هويت برند با اعتماد و توسعه وفاداري به برند | WORD فایل word پاورپوینت بررسی و تحلیل ویلای ساوا و خانه آبشار | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديدهدانلود فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده فایلwordاثربخشيشناختدرمانيمبتنيبرذهنآگاهي(MBCT)بربهبودسلامتروانزنانخيانتديدهديده