فایل word اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش سطح افسردگی و بهبود احساس انسجام روانی بیماران دیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش سطح افسردگی و بهبود احساس انسجام روانی بیماران دیابتی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش سطح افسردگی و بهبوداحساس انسجام روانی بیماران دیابتی انجام شد.روش پژوهش, نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروهکنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز درمان دیابت در شهر اصفهانطی سال 1395 تشکیل دادند. آزمودنی ها شامل 32 بیمار مبتلا به دیابت بود که به روش نمونه گیری در دسترسانتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) گمارده شدند و گروه آزمایش, شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را در 8 جلسه دریافت کردند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه یافسردگی بک (ویرایش دوم) (BDI-II) و پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی (SOC-29) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد. نتایج نشان داد, شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش سطح افسردگی بیماران دیابتی تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد, شناخت درمانی مبتنیبر ذهن آگاهی بر افزایش انسجام روانی بیماران دیابتی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی