فایل word بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر, با هدف تحلیل ویژگی های روانی, اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی و مقایسهآن با والدین دارای یک فرزند ناشنوا اجرا شده است. تعداد 160 دانش آموز (80 دانش آموز ناشنوا,بیش از یک فرزنداستثنایی و 80 دانش آموز ناشنوا, یک فرزند استثنایی) به تفکیک جنس انتخاب گردید. روش نمونه در دسترس برایدانش آموزان با بیش از یک فرزند ناشنوا استفاده شد واز روش نمونه تصادفی برای افراد گروه نمونه , یک فرزند نا شنوا ازمناطق شمال, جنوب, شرق, مرکز و غرب استفاده گردید. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل فرم غربالگری اولیه,پرسش نامه ویژگی های روانی, اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی و والدین دارای یک فرزندناشنوا, پرسش نامه سلامت عمومی می باشد. تحلیل اماری داده ها از طریق مجذور کای, یومن ویتنی, t فاصله ای متقارن نشان داد که بین ویژگی های روانی, اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی در مقایسه با والدین دارای یک فرزند ناشنوا در بیشتر متغیر های مورد بررسی در پژوهش تفاوت معناداری در دو سطح آلفای p<0/05 و p<0/01 مشاهده گردید. نتیجه :تحقیقات صورت گرفته در زمینه ناشنوایی و والدین با بیش از یک فرزند استثنایی به وجود مشکلات عدیده و بسیاری در این گونه خانواده ها اذ عان دارند.

لینک کمکی