فایل word پژوهشی در سازگاری کودکان و سلامت روان مادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پژوهشی در سازگاری کودکان و سلامت روان مادر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سلامت روان و سازگاری کودکان در کودکان پیش دبستانی صورت گرفتهاست. روش پژوهش: این پژوهش که از نوع همبستگی و مقایسه ای میباشد, بر روی 100 نفر از کودکان پیش دبستانیاجرا شد و پرسشنامه سلامت روان و سازگاری کودک توسط مادران آنها تکمیل گردید. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسوننشان داد, که بین سازگاری در کودکان با مولفه های علایم جسمانی (R=0/37 و p<0/0001) علایم اضطرابی و اختلال خواب (R=-0/54 و P<0/0001), بدکارکردی اجتماعی (R=-0/27 و P<0/005), و افسردگی (R=-0/45 و P<0/0001), رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. و هر میزان که سازگاری کودکان کمتر بود سلامت روان مادران بیشتر در معرض خطر قرارداشت و بالعکس. تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان میدهد مولفه های سلامت روان قادر به پیش بینی سازگاری کودک است وبه احتمال حدود 31 /. درصد از تغییرات مشاهده شده در سازگاری کودک می تواند مربوط به مولفه های سلامت روان مادر باشد. و مولفه-ی علایم اضطرابی و اختلال خواب می تواند تاثیر معناداری بر پیش بینی سازگاری کودک داشته باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهشحاضر نشان می دهد که بین مولفه های سلامت روان مادر از جمله علایم جسمانی, علایم اضطرابی, بدکارکردی اجتماعی وافسردگی با سازگاری اجتماعی کودک ارتباط وجود دارد, گرچه تنها مولفه ی علایم اضطرابی و بدخوابی پیش بینی کنندهسازگاری کودک است.

لینک کمکی