فایل word پیش بینی ابعاد خودشیفتگی بر مبنای پرخاشگری در دانشجویان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پیش بینی ابعاد خودشیفتگی بر مبنای پرخاشگری در دانشجویان شهر تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین فایل word پیش بینی ابعاد خودشیفتگی بر مبنای پرخاشگری در دانشجویان شهر تهران انجام شد. روشپژوهشی, توصیفی از نوع پیش بینی بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های خودشیفتگی و پرخاشگری باس و وارنبود. جامعه آماری پژوهش حاضر 42000 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علومتحقیقات شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می باشند, که به شیوه نمونه گیری تصادفی حجم نمونه از بین آنها انتخاب شده است. به منظور تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری, از فرمول کوکران سطح اطمینان 95% و خطای d=0/5استفاده شده است . با استفاده از این فرمول با مطالعه پیشینه پژوهش و جمعیت آماری حجم نمونه 386 نفر در دامنه سنی 18 تا 50 سال به شیوه نمونه گیری تصادفی بر آورد گردید. نتایج تحلیل پژوهش حاضر نشان داد ابعاد خودشیفتگی بر اساس پرخاشگری در دانشجویان قابل پیش بینی است.

لینک کمکی