فایل word پیش بینی ارتباط تفاوت های معنایی نقش جنسی با رفتارهای کنترلی همسران در دانشجویان متاهل دانشگاه ازاد اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پیش بینی ارتباط تفاوت های معنایی نقش جنسی با رفتارهای کنترلی همسران در دانشجویان متاهل دانشگاه ازاد اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ازدواج پیمانی مقدس است که زن و مرد را از نظر شرعی و قانونی متعهد به اداره ی یک زندگیاجتماعی می کند. از این رو, پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی ساده و چندگانه بین تفاوت هایمعنایی نقش جنسی با رفتارهای کنترل گرایانهی همسران پرداخته است تا تاثیر نقش جنسی را دربروز رفتارهای کنترل گرایانه ی همسران مورد ارزیابی قرار دهد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه ی آماری آن را دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تشکیل دادهو 180 نفر از آنها در سال تحصیلی 96-1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام برای تحلیل داده هااستفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین مولفه های رفتارهای کنترل گرایانه ی زن وشوهر و مولفه های تفاوت معنایی نقش جنسی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین, مولفه هایهمدلی همسر واقعی و قدرت خود واقعی در سطح خطاپذیری (P0/01) از توان پیش بینی رفتار کنترل گرایانه ی کل پاسخ دهندگان برخوردارند. علاوه بر این, مولفه های قدرت خود واقعی و همدلی همسر واقعی (P0/01) و همدلی خودواقعی (P0/05)از توان پیش بینی رفتار کنترل گرایانه ی کل همسران پاسخ دهندگان برخوردارند. نتایج بیانگر آن است که تصور افراد از خود واقعی و ایدهآل و همسر واقعی و ایده آل می تواند در چگونگی رفتارهای کنترل گرایانه ی آنها نسبت به هم تاثیر داشته باشد.

لینک کمکی