فایل word پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس روابط موضوعی و ادراک شایستگی در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس روابط موضوعی و ادراک شایستگی در نوجوانان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل word پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس روابط موضوعی و ادراک شایستگی در نوجوانان انجام گرفت. پژوهشحاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دبیرستانهای منطقه 2 کرج در سال 1395بود. 150 آزمودنی براساس فرمول کوکران از میان دبیرستان های منطقه 2 کرج از 10 دبیرستان با استفاده از روش نمونه-برداری خوشه ای چندمرحله ای جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل سه پرسشنامهاعتیادپذیری وید, مقیاس شایستگی ادراک شده ادوارد دسی و همکاران و روابط موضوعی بل بود. نتایج پژوهش در بررسیفرضیه ها با آزمون رگرسیون و هبستگی نشان داد که متغیر ادراک شایستگی به صورت معنادار اعتیادپذیری را در نوجوانانرا پیش بینی می کند و با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مولفه های روابط موضوعی (بی کفایتیاجتماعی, خودمیان بینی, دلبستگی ناایمن و بیگانگان) به صورت معنادار اعتیادپذیری در نوجوانان را پیش بینی می کند.

لینک کمکی