فایل word پیش بینی افسردگی در نوجوانان دبیرستانی بر اساس عزت نفس, انتظار موفقیت در مدرسه و کنترل فردی محافظت کننده با تاکید بر نظریه رفتار پرخطر جیسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پیش بینی افسردگی در نوجوانان دبیرستانی بر اساس عزت نفس, انتظار موفقیت در مدرسه و کنترل فردی محافظت کننده با تاکید بر نظریه رفتار پرخطر جیسر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

افسردگی مجموعه ای از علایم مشخص با اختلالات همراه است که شیوع زودرس آن در نوجوانی خطر تکرار این اختلالرا در بزرگسال افزایش میدهد. پژوهش حاضر با هدف پیشبینی افسردگی در نوجوانان دبیرستانی بر اساس متغیرهای عزتنفس, انتظار موفقیت در مدرسه و کنترل فردی محافظتکننده انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش-آموزان دختر و پسر مناطق 20 گانه شهر تهران است که در سال تحصیلی 93-1394 در مقطع دبیرستان (متوسطه) مشغولبه تحصیل بودند. شرکت کنندگان در این پژوهش مقیاس عوامل و رفتارهای محافظت کننده و خطرساز روانی اجتماعی(جیسر و همکاران, 2003) را پر کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد, از بین متغیرهای پیش بین انتظار موفقیت پایین در مدرسه (B=0/14, t=8/37, p> 0/001), جنسیت (B=0/84, t=6/3, p> 0/001), عزت نفس پایین (B=0/94, t=4/9, p> 0/001), سطح تحصیلات (B=0/31, t=4/7, p> 0/001), و کنترل فردی محافظت کننده (B=-0/13, t=-2/95, p> 0/01) اثر پیش بینی کنندگی معنی داری بر شاخص افسردگی در نوجوانان دبیرستانی دارد. مطالعه نشان داد, عزت نفس, انتظار موفقیت در مدرسه و کنترل فردی محافظت کننده افسردگی در نوجوانان را پیش بینی می کنند.

لینک کمکی