فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين | open | 1698035

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين

فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين

بخشی از متن فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی افراد مهم زندگی و دشواری در تشخیص و توصیفاحساسات با کنترل خشم در زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 181نفر از افراد متاهل بود که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش برای سنجش حمایتاجتماعی افراد مهم زندگی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمنت و همکاران (1988), برای سنجشدشواری در تشخیص و توصیف احساسات پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (2000) و پرسشنامه کنترل خشمحاجتی و همکاران (1387) بود. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون ورگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین حمایت اجتماعی ادراک شده (افراد مهم زندگی)با کنترل خشم افراد متاهل رابطه مثبت معناداری وجود دارد و دشواری در تشخیص و توصیف احساسات با کنترلخشم افراد متاهل رابطه منفی معناداری وجود دارد.

👇محصولات مشابه با فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين👇

فایل word رابطه حمايت اجتماعي با سبک زندگي زنان چاق | WORD فایل word رابطه خودکارآمدي و خلاقيت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان ساري | WORD فایل word رابطه خوش بيني با اميد در دانش آموزان دختر | WORD فایل word رابطه راهبردهاي تنظيم هيجاني با افکار خودکشي | WORD فایل word رابطه راهبردهاي خودنظم دهي هيجان شناختي و مشکلات هيجاني دانش آموزان | WORD فایل word رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با کاهش ميزان اضطراب امتحان | WORD فایل word رابطه راهبردهاي مقابله اي و کيفيت رابطه والد- فرزند با گرايش به خودکشي در نوجوانان | WORD فایل word رابطه سبک هاي دلبستگي و انعطاف پذيري کنشي با انديشه پردازي خودکشي در مراجعين با اختلالات خلقي شهر اهواز | WORD فایل word رابطه سبک هاي سلامت روان با هوش معنوي دانشجويان دانشگاه زنجان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت بررسی اینترنت | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تاریخچه سیستمهای عامل (os history) | WORD فایل word بررسي رابطه بين کمال گرايي والدين و خشونت دانش آموزان دختر متوسطه منطقه جرقويه عليا | WORD فایل word ارزيابي ساختار نرم افزار با رويکرد شي گرا ازجنبه صفات کيفي | WORD فایل word تاثير اقليم در ساختمان سازي ، انواع ساختمان و روش هاي مقاوم سازي ساختمان ها | WORD فایل word تاثير روشهاي تدريس نوين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم مدارس مقطع متوسطه اول منطقه 3 شهر اهواز | WORD فایل word استفاده از سيستم مديريتي دانشي پيش شرط بهبود عملکرد کارکنان: گسترش مدل تناسب تکنولوژي با وظايف مورد انتظار با رويکرد به اشتراک گذاشتن ميزان دانش در بين کارکنان | WORD فایل word مديريت جداول مسيريابي در مسيرياب هاي سنتي با استفاده از کنترلر SDN در شبکه هاي هايبريد | WORD فایل word جهاني شدن و چالش هاي پيشروي پيشرفت ايران | WORD فایل word ابعاد و مستثنيات آزادي بيان | WORD فایل word تاثير کوچک سازي بر فرهنگ يادگيري و چابکي سازمان در شرکت هاي دانش بنيان | WORD فایل word مقايسه خوداثرمندي اجتماعي، تحصيلي و هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي | WORD فایل word پاورپوینت درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | WORD فایل word بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با سبک زندگي و هيجان خواهي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجيندانلود فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين فایلwordرابطهحمايتاجتماعيافرادمهمزندگيودشواريدرتشخيصوتوصيفاحساساتباکنترلخشمدرزوجين