فایل word بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان 15 - 29 سال منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان 15 - 29 سال منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی افراد 15 تا 29 سال منطقه 3 شهرداریشهر اردبیل می باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه های پارسنز, مرتن, گیدنز و مولار است. این تحقیق به روشپیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان 15 تا 29 سالمنطقه 3 شهرداری شهر اردبیل که بر اساس سرشماری سال 1390 تعداد آنها بطور تقریبی 19600 برآورد شده استتشکیل می دهد جهت انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تعداد نمونه ها بر اساس فرمولحجم نمونه گیری کوکران 400 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های آماری اسپرمن, آزمون t دو نمونهمستقل, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. در نهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایجذیل حاصل شده است: بین سن, جنسیت, احساس کنترل اجتماعی, پایگاه اجتماعی- اقتصادی, اعتماد اجتماعی, رضایت از زندگی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان 15 تا 29 سال منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای مستقل وارد شده در معادله جمعا 39 درصد از تغییراتمتغیر وابسته را تبیین نمودند. همچنین بررسی مدل رگرسیونی نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه بیشترین مقدارضریب بتای استاندارد شده متلعق به متغیر کنترل اجتماعی (41 / 0) می باشد که سهم بیشتری در تببین تغییرات متغیروابسته (امنیت اجتماعی) دارد.

لینک کمکی