فایل word بررسی عوامل تاثیر گذار بر همبستگی و وفاق ملی از منظر ابن خلدون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل تاثیر گذار بر همبستگی و وفاق ملی از منظر ابن خلدون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

درک رفتار مشارکت آمیز بشر به بینشهایی بر مبنای خیرخواهی انسانی و همچنین توسعه فرهنگی–اجتماعی ملی بستگی دارد. دراندیشه ابن خلدون نیز خویشاوندی و روابط متقابل قومی در مفهموم گسترده آن, بنیان همبستگی ملی قلمداد می گردد. متاسفانهآرا و نظریات منحصربه فرد وی در خصوص مسایل همبستگی تا حد زیادی از دید محققین مغفول مانده است. نظریات او برایدستیابی به الگوی همبستگی و وفاق میتواند به عنوان یکی از منابع بنیادی در راستای یافتن صفات مطلوب سرمایه های اجتماعینیز قلمداد شده و مورد پژوهش علمی قرار گیرد. واژه ی عصبیت برای نخستین بار به عنوان عاملی جهت تقویت حس مشارکت-های اجتماعی مردم در فضاهای زیستی توسط این جامعه شناس مسلمان عنوان شده است.این مفهوم در بطن خویش معانیگسترده ای را در بر دارد از جمله همبستگی اجتماعی, احساس وحدت, حمایت گروهی, وجدان جمعی, شرایط مطلوب اقتصادی,دوری از تجمل و موارد بی شمار دیگر که میتواند به عنوان یکی از اساسی ترین خصوصیات همبستگی و وفاق ملی مطلوبجهت دستیابی به اجتماعی پایدار قلمداد گردد. لذا مقاله حاضر بر آن است تا بر اساس روش توصیفی– تحلیلی و اسنادی بهتجزیه مفهوم عصبیت, به تبیین و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر همبستگی و وفاق ملی در اندیشه و آرا ابن خلدون بپردازد وچارچوب فرایندی و محتوایی آن را روشن نماید.

لینک کمکی