فایل word بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی در استان همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توجه به موضوع کارآفرینی, سبب تشویق جامعه به فعالیت های خلاق و کارآفرینانه می شود و همین امر, سبب رشد وبالندگی در اجتماع می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی در استانهمدان بود. پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 5 گویه برای هر عاملمحیطی تعریف و پرسشنامه ها بین 53 نفر از کارآفرینان روستایی استان همدان توزیع شد. برای تایید عوامل از تحلیل عاملی(بهره گرفته شد. برای اولویت بندی عوامل نیز دو آزمون تی استیودنت تک SmartPLS تاییدی (با استفاده از نرم افزار) انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که مهم ترین شاخص SPSS نمونه ای و فریدمن (با استفاده از نرم افزار محیطی شناسایی شده, استفاده از آبیاری و زهکشی مدرن بود و بعد از آن به ترتیب شامل تجمیع اراضی روستایی وروستاهای پراکنده, استفاده مناسب از منابع محیطی مانند آب, خاک و هوا, استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و همچنیناستفاده از مناظر و منابع طبیعی در اولویت های بعدی قرار داشتند.

لینک کمکی