فایل word بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران با تاکید بر نااطمینانی ها با استفاده از مدل GARCH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران با تاکید بر نااطمینانی ها با استفاده از مدل GARCH :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از لازمه های رسیدن به رشد اقتصادی, افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بر این اساس و با توجه به اهمیت اثرگذاری نااطمینانی اقتصادی که می توان از نااطمینانی نرخ ارز, نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره برای نشان دادن نااطمینانی اقتصادی استفاده کرد, به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران با تاکید بر نااطمینانی ها پرداختیم. بر این اساس با استفاده از مدل گارچ به تخمین سری نااطمینانی نرخ ارز, تورم و نرخ بهره پرداخته و با استفاده از آنها معادله سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد گردید. نتایج حاصله فرضیه ی اثر منفی نااطمینانی ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تایید نمود و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری دور هی گذشته نیز دارای اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و معنی دار می باشند. بر این اساس می توان تاکید نمود که به منظور بالا بردن سرمایه گذاری بخش خصوصی می بایست از وجود نااطمینانی ها در اقتصاد کاست و با کاهش بی ثباتی ها در جهت بالا بردن سرمایه گذاری بخش خصوصی گام برداشت.

لینک کمکی