فایل word بررسی فقهی و حقوقی نحوه ی پرداخت مهریه های سنگین در نکاح دایم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی فقهی و حقوقی نحوه ی پرداخت مهریه های سنگین در نکاح دایم :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه میزان مهریه با توافق و تراضی زوجین تعیین می شود و اصولا زوج مکلف به پرداخت مهریه است. بنابراین در جامعه یایرانی چنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیش تر ازدواج, مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چه قدر مهربیش تر باشد نهاد نکاح استحکام بیش تری می یابد, این رسم و عادات از بعد اخلاقی بار منفی و از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه هایسنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد اگر چه سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. اگر مهربالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن راندارد, آیا زوجه حق حبس دارد یا نه آیا در قالب قانون مدنی مهریه های سنگین قابلیت پرداخت دارد یا نه در قانون حمایت ازخانواده مصوب 1391 مساله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن, ملایت زوج, ملاک پرداختقرار گرفت؛ لکن در بین فقیهان تفسیر از واژه قنطار وجود دارد که امکان منع کلی مهری هی سنگین را با تردید جدی مواجه نمودهاست این گونه مسایل چالشی بوده که به بحث مستقلی نیاز دارد, فلذا باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زنپرداخت شود و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد نگارندگان متن حاضر با غور و تدقیق در همه ابعادو زوایای موضوع با استناد به فقه امامیه و قانون مدنی با روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته و در پایان همراهکارهای ی برا ی برو ن رفت ا ز این معضل بیان شده است.

لینک کمکی