فایل word بررسی مصادیق مسیولیت مدنی رسانه های جمعی ناشی از تبلیغات غیر واقعی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مصادیق مسیولیت مدنی رسانه های جمعی ناشی از تبلیغات غیر واقعی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از مسایلی که امروز در دعاوی بسیاری مورد عنایت واقع شده و بسیاری از دعاوی دادگستری را دچار اطاله نموده است را بایدموضوع مسوولیت مدنی رسانه ها دانست که بر این اساس, در صورتی که رسانه های مزبور تحت تاثیر قواعد حاکم بر شرایطاجتماعی و مظالبات اقتصادی, اقدام به انتشار تبلیغات غیر واقعی نموده و موجبات ایجاد اطمینان را در فضای جامعه نسبت بهکالای تجاری خاصی فراهم می آورند در حالی که در حاق واقع چنین ویژگی هایی قابل استناد نبوده و نمی توان آن ها را موردقبول دانست.در همین راستا به علت رابطه سببیت میان فعالیت رسانه ای و تبلیغاتی و ایجاد اطمینان کاذب در مخاطب, رسانه نیز مسببتضرر مصرف کننده خواهد بود.بر همین اساس در مبانی قهی ما می توان رسانه را به علت مسبب بودن در این حوزه مسوول دانسته و ملزم به جبران خساراتینمود که نای از تسبیب وی به دیگری وارد شده است والبته , مدعی این امر می بایست نسبت به اثبات تقصیر رسانه اقدام نماید.در نهایت, با استناد به ادله, در صیرتی که اقوی بودن سبب از مباشر به اثبات برسد, مسوول دانستن رسانه قطعی بوده و می تواناز رسانه مزبور مطالبه خسارت نمود.

لینک کمکی