فایل word بررسی مفاهیم مدیریت و رهبری منابع انسانی و تشریح انواع سبک های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مفاهیم مدیریت و رهبری منابع انسانی و تشریح انواع سبک های آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این مقاله در نظر دارد باترسیم تصویری کلی از تقسیم بندی های موجود در زمینه ی رهبری و انواع سبک های آن در ذهنخوانندگان , به بررسی و تدوین و تشریح روش اعمال رهبری ,نقش آن و وسیله ای که موجب رسیدن انسان ها به آن مقام شدهبپردازد تا مبنای تقسیم بندی ها قرار گیرد.در این راستا سعی گردید سبک های متفاوتی از رهبری را مورد مطالعه قرار دادیم و نقاط اشتراک برخی سبک ها را نیز یافتیم . اماآنچه که از کلیت بحث سبک های رهبری عاید می گردد, این است که یک مدیر در نقش یک رهبری با توانایی نفوذ در افکار, رفتارو احساسات کارکنان , باید به موقعیتی که در آن تصمیم می گیرد و عمل می کند توجه داشته باشد و متناسب با شرایط, از یکیسبک ها یا تلفیقی از آنها استفاده کند, زیرا هر شیوه یا سبک رهبری مناسب وضع و موقعیت خاصی است و ممکن است اثری کهدر آن وضع دارد بر وضعیت دیگر نداشته باشد. نکته مهم اینکه مدیران باید به یاد داشته باشند که بهترین سبک رهبری وجودندارد و موقعیت و شرایط, بهترین سبک را تعیین می کند, بنابراین توجه به وضعیتی که تصمیم می گیریم و به آن عمل می کنیمبسیار مهم است.

لینک کمکی