فایل word بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در سال 95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای باورهای فمینیستی زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین صورت گرفته است. مسیلهاصلی این تحقیق تاثیر باورهای فمینیستی در زنان شاغل و خانه دار چگونه است در این تحقیق از نظریه های پارسونز, دورکیم,مارکس, چافتز, گولومبوک و فی وش, راپوپورت, گیدنز, اوکلی, چودور, دینرستین, استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی وابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین می باشد. و بااستفاده از نمونه گیری تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. و در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیلواریانس یک متغیره و تست تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین گرایشات فمینیستی و اشتغال زنانرابطه وجود دارد. نتایج میانگین ها نشان می دهد که کارکنان مزدبگیر بیشتر از کارکنان مستقل و کارکنان مستقل بیشتر از افرادبدون شغل دارای گرایشات فمینیستی می باشند و عواملی چون باورهای فمینیستی برابرخواهی جنسیتی, سرمایه اقتصادی,سرمایه اجتماعی, هم تاثیر گذار بوده است.

لینک کمکی