فایل word بررسی میزان آموزش انواع مهارت ها, در مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان آموزش انواع مهارت ها, در مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توجه به آموزش انواع مهارت ها, درمطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و ارتباط آن با امنیتاجتماعی است.این تحقیق کاربردی وتوصیفی است. جامعه آماری کتب درسی ششم ا بتدا یی است که ازا ین جامعه, کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم برای مطالعه انتخاب شده است.یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که درپایه ششم 26.95 درصد ازجملات مرتبط با آموزش مهارت ها ی کاوشگری اجتماعی وزندگی می باشد. و همچنین جملات مربوط به امنیت اجتماعی 22.62 درصد است که در مجموع 52.55 درصد از جامعه آماری راتشکیل می دهند.بازارگردآوری داد ه ها سیا هه های تحلیل محتوا بود که براساس مطالعات نظری دراختیار 15 تن ازآموزگاران ششم ابتدایی و موردتایید قرار گرفت. طبق بررسی های بدست آمده از داده های این تحقیق اگر بتوانیم بطور کاربردی مشورت کردن, برخورد بافشار های همسالان و نحوه کنترل خشونت و پرخاشگری را بوسیله خانواده مدرسه در همان شکل گیری شخصیت آموزش د هیم میتوانیم با رعا یت نظم و انضباط, حقوق و مقررات, اخلاق اجتماعی و مسیولیت پذیری امنیت اجتماعی جامعه را بالا ببریم.

لینک کمکی