فایل word بررسی نقش آموزش و پرورش در ایجادمحیط مسالمت آمیز برای زندگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش آموزش و پرورش در ایجادمحیط مسالمت آمیز برای زندگی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق سعی می شود به بررسی نقش آموزش و پرورش در ایجاد محیط مسالمت آمیز برای زندگی هستیم همانطور کهمشخص است مولفه ی مسالمت آمیزی به تعداد زیادی در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است و باتوجه به اینکه آموزش وپرورش در هرجامعه ای نقش موثر و تاثیر گذار را برعهده دارد و توان این امر را دارد که مردمان جامعه را بر باب میل خود شکلدهد ؛ لذا آینده یک جامعه از هرنظر بخش زیادی از آن بر عهده آموزش و پرورش هست که به چه سمتی سوق داده شود ؛ ودر اینتحقیق سعی به بررسی نقش آموزش و پرورش در امر ایجاد محیط مسالمت آمیز برای زندگی هستیم زیرا آموزش و پرورش به علتاینکه نهاد انسان سازی می باشد می تواند با راهبرها و سیاستگذاری های خود محیطی سالم همراه با آرامش و یا محیطی همراه باتنش و نا آرامی ایجاد نماید بنابراین در این تحقیق سعی به کنکاش و واکاوی این امروپرداختن به نقش راهبردی آموزش و پرورشهستیم.

لینک کمکی