فایل word بررسی نقش ماهواره ای بر جایگاه اجتماعی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان خاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش ماهواره ای بر جایگاه اجتماعی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان خاش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رسانه های جدید از تفاوت میان رسانه های گوناگون کاسته و فعالیتهای ارتباطی جمعی و خصوصی را به هم نزدیک کردهاند. یک رسانه ی واحد را می توان هم مورد استفاده ی عمومی و هم خصوصی قرار داد.هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه هایماهواره ای بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان خاش می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوعپیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان خاش با جمعیت 13/334 نفر در 42 واحد آموزشگاهی در نیم سال دوم 95-1394 می باشد.نمونه آماری 148 نفر از دانش آموزان است که به روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شده اند ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته با مقیاس درجه بندی از نوع لیکرت و با پایایی 86% بوده است. داده ها در دو سطح توصیفی (جداول توزیع فراوانی, درصد فراوانی, ترسیم نمودار) در آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی) با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که: برنامه های ماهواره ای بر الگوپذیری و آشنا شدن با فرهنگ های دیگر, فرار از تنهایی و واقعیات روزمره, آموزش پذیری و الگوگرفتن مهارتها, تسهیل تعاملات اجتماعی,نوع پوشش و رفتار, کسب پرستیژ اجتماعی, الگو پذیری اجتماعی, آزادی اجتماعی نقش زیادی داشته است.

لینک کمکی