فایل word بررسی استدلال آیه نفر بر حجیت خبر واحد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی استدلال آیه نفر بر حجیت خبر واحد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

جایگاه قرآن در میان دانشهای اسلامی و از این میان دانش اصول, برجسته و نقش آفرین است. در بسیاری از مباحث اصولی به آیات قرآن,به عنوان دلیل, موید و شاهد استناد شده است . خبر واحد خبری است که به اندازه تواتر نباشد یعنی اصطلاحا خبر غیر متواتر را خبر واحد می گویند . خبر واحد لزوما به معنای آن نیست که خبر دهنده یک نفر باشد , بلکه ممکن است راویان خبر بیش از یک نفر باشندولی تعداد آنها به حدی نباشد که بر آن خبر عنوان تواتر اطلاق گردد . چون خبر واحد برای شنونده قطع نمی آورد, لذا برای حجیت آن باید دلیل اقامه شود . در مورد حجیت خبر واحد مناقشه زیاد است , گروهی از علمای اصول معتقدند خبر واحد حجت نیست , در مقابل , گروه دیگر به حجیت و دلیلیت خبر واحد نظر داده اند . گروه زیادی از متقدمین با حجیت آن مخالفت کرده اند. موضوع تحقیق حاضرفایل word بررسی استدلال آیه نفر بر حجیت خبر واحدبوده, اصولیین طرفدار حجیت خبر واحد علاوه بر آیه فوق به آیه 122 سوره توبه نیز استناد می کنند . آیه اینست و ما کان المومنون لینفروا کافه فلو لا نفر من کل فرقه منهم طایفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون شایسته نیست مومنان همگی )بسوی میدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان, طایفهای کوچ نمیکند )و طایفهای در مدینه بماند(, تا در دین )و معارف و احکام اسلام( آگاهی یابند و به هنگام بازگشت بسوی قوم خود, آنها را بیم دهند ! شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند, و خودداری کنند علما می گویند چون خدا فرموده است از هر قومی عده ای بیایند و در بازگشت آموخته های خود را بمردم ابلاغ کنند , بدیهی است که در بازگشت فردا فرد با مردم برخورد می کنند , و نمایندگان اعزامی به مرکز , به هییت گروهی دانش خود را تبلیغ نمی کنند , به این ترتیب خداوند بر خبر آحاد این اشخاص اعتبار قایل شده است . بنابر این استنتاج می شود که خبر واحد دارای اعتبار و حجیت است

لینک کمکی