فایل word بررسی اقدامات پیشگیرانه پلیس در رابطه با وقوع جرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اقدامات پیشگیرانه پلیس در رابطه با وقوع جرم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی , جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارایه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند . هدف اصلی این مقاله, تبیین نحوه شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی , معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است. پژوهش حاضراز نظر هدف, کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تالیفی به زبا ن اصلی )انگلیسی(, کتاب ها و مقالات ت الیفی و ترجمه ای, سایت های اینترنتی, قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شدهاست . یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانی تورم بزهکاری, وجه اقتصادی و اجت ماعی است . اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر م یشود, مبنای علمی مدونیوجود ندارد که نشان دهنده موارد موثر و غیرموثر در این امور باشد . نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه, تعیین اولوی ت های پیشگیری, اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جر م, جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد

لینک کمکی