فایل word بررسی فقهی خلوت با نامحرم در منابع شیعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی فقهی خلوت با نامحرم در منابع شیعه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

گسترش روابط اجتماعی مسیله ی ارتباط زن و مرد نامحرم راپررنگتر کرده ا ست. این ارتباطات گاهی موجب شکل گیری خلوت بین آنها میشود کسب ارامش و تعالی مادلی و معنوی انسان مسلمان درگرو دریافت دستورات الهی در این مسایل و سپس عمل به آن است. هدف از این پژوهش بررسی فقهی–اجتهادی حکم شارع درباره خلوت زن و مرد نامحرم است. اطلاعات پژوهش به روش کتابخانه ای جمعآوری شده و به شیوه -ی تحلیلی اجتهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ادله تحریم این مسیله شامل چند د سته روایات, شهرت فتوایی, سیره متشرعه و علت دانستن خلوت برای وقوع در حرام است. در مقابل به دلیل ضعف سندی روایات, ضعف دلالت روایات بر حرمت خلوت, وجود روایات معارض و رد شهرت فتوایی, ردسیره ی متشرعه و حکمت نبودن خلوت برا ی وقوع در حرام ادله گروه ,اول نقد شده است. با این وجود بهدلیل روایات متعدد همانندنظربیشترفقها احتیاط در ترک خلوت است که حضور یا نظارت دیگران وجود ندارد جایی که خلوت مقدمه برای هرنوع کارحرامی باشد ازباب ریبه یا مقدمیت حرام است

لینک کمکی